EPN

Emneplan forJB1300 Flermedial nyhetsjournalistikk 1

Engelsk emnenavn
Multimedia News Journalism
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i fotojournalistikk / Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet bygger på JB 1200: "Innføring i journalistikk" og viderefører den teoretiske og praktiske tilnærmingen til flermedial nyhetsjournalistikk for nett. Studentene får en innføring i de digitale produksjonsverktøyene de skal bruke videre i studiet. I tillegg skal studentene utvikle god språkføring og lære om medienes makt og samfunnsrolle.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Bachelorstudiet i journalistikk har generelle progresjonsbestemmelser: 

Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår. For å få tildelt praksisplass må første studieår være bestått. Bestått praksis er en forutsetning for videre studier. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • flermedial nyhetsproduksjon for nett
 • anvendt kildekritikk og etikk i nyhetsproduksjon
 • nyhetsjournalistiske sjangertrekk
 • medienes makt og samfunnsrolle
 • godt språk i nyhetsjournalistikken

Ferdigheter

Studenten

 • kan produsere flermedial nyhetsjournalistikk for nett
 • kan analysere egen og andres journalistikk ut fra et presseetisk perspektiv
 • kan vurdere kildemateriale på selvstendig grunnlag
 • behersker godt nyhetsspråk
 • kan drive research i sosiale medier

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over egen og andres journalistikk
 • kan samarbeide med andre i et redaksjonsmiljø
 • kan vurdere journalistiske tekster ut fra et samfunnsmessig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er en blanding av forelesninger og studentaktive læringsformer. Studentene arbeider på følgende måter:

 • individuell pensumlesing
 • seminarer og forelesninger i plenum
 • teknisk opplæring i grupper
 • nyhetsproduksjon i redaksjonsgrupper
 • individuell og gruppebasert oppgaveløsning med tilbakemelding i grupper

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre seks obligatoriske oppgaver. Formålet med oppgavene er å gi teoretiske og praktiske øvelser knyttet til pensum og undervisning for å styrke forståelsen av journalistikken som profesjon. Innhold og tidsfrister for oppgavene framgår av emnebeskrivelsen, som gjøres elektronisk tilgjengelig for studentene ved emnestart. 

Tre av oppgavene er knyttet til flermedialt redaksjonsarbeid, der studentene produserer nyheter for nett. Det er obligatorisk å delta i redaksjonsarbeidet. Unntak kan gjøres ved dokumentert sykdom eller annen tvingende grunn.

De seks oppgavene godkjennes av faglærere underveis i emnet. Ved sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kan studenten avtale en egen frist med faglærer. Oppmøte på presentasjoner av oppgavene er obligatorisk. Dersom man ikke møter opp, vil oppgaven bli registrert som ikke godkjent. Alle de seks oppgavene må være levert, og fem av dem må være godkjent, for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Studenter som ikke får oppgaven godkjent på første forsøk, kan levere omarbeidet versjon én gang.

Studenter som ikke møter på gjennomganger av oppgaver/arbeidskrav mister retten til å få tilbakemelding.

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med en skoleeksamen på 6 timer. Eksamensbesvarelsen skal som hovedregel leveres på norsk, da emnet tar for seg norskspråklig nyhetsjournalistikk, men andre skandinaviske språk kan godkjennes etter søknad. 

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny og utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamensbesvarelsen får en bokstavkarakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Alle besvarelser vurderes av minst én sensor. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern og intern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.