EPN

Emneplan forJB1200 Innføring i journalistikk

Engelsk emnenavn
Introduction to Journalism
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i fotojournalistikk / Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende nyhetsjournalistikk. Studentene trener på den journalistiske arbeidsprosessen, med særlig vekt på sjanger, etikk og kildekritikk. Emnet er ment å inspirere og motivere studentene til journalistyrket.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Bachelorstudiet i journalistikk har generelle progresjonsbestemmelser: 

Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår. For å få tildelt praksisplass må første studieår være bestått. Bestått praksis er en forutsetning for videre studier. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • grunnleggende nyhetsjournalistikk
 • presseetikk
 • kildekritikk
 • journalistrollen og journalistisk integritet

 

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende ferdigheter som nyhetsjournalist
 • kan produsere enkle journalistiske tekster
 • kan arbeide kritisk med kilder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre grunnleggende journalistiske vurderinger
 • har kjennskap til journalistikkens funksjon i samfunnet
 • kan ta presseetiske avgjørelser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er en blanding av forelesninger og studentaktive læringsformer. Studentene arbeider på følgende måter:

 • individuell pensumlesing
 • seminarer og forelesninger i plenum
 • individuell og gruppebasert oppgaveløsning med tilbakemelding i grupper

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal i løpet av semesteret levere tre oppgaver, som til sammen utgjør emnets arbeidskrav. Oppgavene er knyttet til nyhetsproduksjon. Innhold og tidsfrister framgår emnebeskrivelsen, som gjøres elektronisk tilgjengelig for studentene ved semesterstart.

Alle de tre oppgavene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Studenter som ikke får oppgaven godkjent på første forsøk, kan levere omarbeidet versjon én gang.

Ved sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kan det avtales egen frist med faglærer. Hvis studenten ikke overholder fristen som er gitt i kursplanen, eller fristen som er avtalt med faglærer, får studenten ikke levere oppgaven og mister dermed retten til å gå opp til eksamen. 

Studenter som ikke møter på gjennomganger av oppgaver/arbeidskrav mister retten til å få tilbakemelding.

Vurdering og eksamen

Eksamenen er et refleksjonsnotat der studenten skal reflektere over en journalistfaglig problemstilling knyttet til pensum og arbeidet med arbeidskravene. Omfang 2-3 sider.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny og utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er bestått / ikke bestått. 

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres i tillegg av ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene i uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.