EPN

FYBPRA2 Klinisk fysioterapi - II Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Placement - II
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er et praksisemne som inneholder den andre av to praksisperioder i tredje studieår. Praksisstudiene gjennomføres i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Studenten skal utvikle handlingskompetanse for å møte kravene som stilles til en fysioterapeut. Basert på etisk refleksjon og kritisk tenkning skal studenten utøve faglig forsvarlig, personsentrert og kunnskapsbasert fysioterapi forankret i forskning, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap, og delta i den daglige virksomheten på praksisstedet.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår eller tilsvarende

Bestått FYBPRA1 Klinisk fysioterapi I

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for lover og forskrifter som er aktuelle for virksomheten ved tjenestestedet
 • beskrive tjenestestedets faglige forankring og hvordan tjenestestedet beskriver hensikten med sin egen virksomhet

Ferdighet

Studenten kan

 • innhente informasjon i samtale med pasienten og i øvrige undersøkelsesmetoder, og kan forholde seg til kompleksiteten i pasientens livssituasjon
 • begrunne valg av undersøkelsesmetoder og standardiserte tester med utgangspunkt i pasientens kliniske tilstand og funksjonsnivå og testenes psykometriske egenskaper
 • muntlig presentere fysioterapeutisk bidrag i den tverrprofesjonelle oppfølgingen av en pasient, og presentere det kliniske resonnement som ligger til grunn for beslutninger
 • utøve personsentrert fysioterapi informert av forskning, erfaringsbasert kunnskap og pasientens perspektiv og kan demonstrere et bredt repertoar av tiltak som kan tilpasses i behandling, habilitering, rehabilitering, forebygging og palliasjon
 • fortløpende evaluere pasientens respons på behandling og andre tiltak gjennom behandlingsforløpet, og justere tiltak ved behov
 • veilede pasienter i endringsprosesser og styrke mestringsressurser, og evaluere utvikling i mestringsstrategier
 • formidle og tilpasse ortopediske og tekniske hjelpemidler, og bidra proaktivt i tilrettelegging av omgivelser for å fremme bevegelse, funksjon og deltakelse
 • utforske hvordan teamarbeidere med ulik profesjonsbakgrunn kan bidra i personsentrert samarbeid, og ta initiativ til, og koordinere, tverrprofesjonelt samarbeid, samt samhandle med helsearbeidere involvert tidligere/senere i behandlingsforløpet
 • bruke manuelle, kroppslige og pedagogiske virkemidler med tydelighet, presisjon, trygghet, varhet og respekt i undersøkelse og behandling, og kan formidle sine vurderinger til pasienten på en forståelig måte
 • tilpasse egen kommunikasjon i møte med pasienter og pårørende
 • selvstendig føre og oppdatere pasientjournal i henhold til gjeldende retningslinjer og forskrift om pasientjournal slik at personvern ivaretas, og helsehjelpen kan kontrolleres i ettertid.
 • presentere og drøfte en faglig problemstilling i fagmøter og/eller studentmøter som er aktuell ved praksisstedet
 • planlegge egen arbeidsdag/-uke, og prioritere oppgaver, slik at egen helse, samarbeid med kollegaer, inngåtte avtaler og pasientsikkerhet ivaretas, og kan melde til praksisstedet dersom forhold ved arbeidet oppleves som en fare for egen helse og livskvalitet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasienter/brukere/pårørende
 • anvende kunnskap om inkludering og likestilling i eget bidrag for å yte likeverdige og ikke-diskriminerende tjenester for alle grupper i samfunnet uavhengig av kjønn, etnisitet, språk, religion og livssyn, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder
 • identifisere og håndtere etiske problemstillinger som oppstår i møter med pasienter og reflektere over egne holdninger og atferd
 • utføre arbeidsoppgaver i tråd med krav til faglig forsvarlighet, gjeldende lovverk, virksomhetens reglement og personalhåndbok (inkl. påkledning, hygiene, smittevern), og kan evaluere egen virksomhet
 • henvise pasienter videre til samarbeidspartnere og konsultere veileder ved behov
 • reflektere over egen fagutøvelse og kompetansenivå og selvstendig identifisere læringsstrategi og læringsmål

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudie, tverrprofesjonell samarbeidslæring og ekstern veiledet praksis.

Studenten har 10 uker veiledet praksis i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. I forkant av midtveisvurderingen skal studenten demonstrere en praktisk gjennomføring av en undersøkelse og/eller behandling, begrunnelse av kliniske valg og refleksjon over egen fagutøvelse, samt drøfting av valg med praksisveileder og kontaktlærer, og eventuelt medstudenter (inntil 2 timer).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • individuelt fagnotat etter gitte kriterier, inntil 700 ord (+/- 10 prosent). Arbeidskravet er gjenstand for faglig vurdering.
 • praktisk gjennomføring av undersøkelse og/eller behandling, begrunnelse av kliniske valg og refleksjon over egen fagutøvelse, samt drøfting av valg med praksisveileder og kontaktlærer, gjennomføres innenfor siste 2 uker i praksisperioden, inntil 2 timer.  Arbeidskravet er gjenstand for faglig vurdering.

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier: Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttene for emnet og den løpende vurderingen som er gjort av studenten igjennom praksisperioden.

For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). For mer informasjon, se generell del av programplanen om vurdering av praksisstudier.

Ny vurdering: «Ikke bestått» praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått

Sensorordning

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder og kontaktlærer fra universitetet. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått praksis fattes av universitetet.

Emneoverlapp

15 studiepoeng overlapp med FYSIOPRA- og MENDIPRA Kunnskapsbasert praksis i fysioterapi.