EPN

FYB2100 Helse og deltakelse gjennom livsløpet - I Emneplan

Engelsk emnenavn
Health and Participation Throughout the Life Span - I
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

En viktig oppgave i fysioterapi er å kartlegge og vurdere individers muligheter og utfordringer der de lever sine liv i samspill med sitt miljø for å kunne tilrettelegge tiltak som inngår i habilitering, rehabilitering og helsefremmende arbeid. Dette forutsetter kunnskap om ulike livsarenaer og om hvordan individets forutsetninger endrer seg gjennom livsløpet eller gjennom et sykdomsforløp. Dette emnet omhandler aldring og arenaer der eldre lever sine liv, samt fysioterapeuters rolle i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. I dette emnet introduseres også rehabilitering som begrep og kunnskapsområde både på individ- og samfunnsnivå. Fysioterapeuter skal også tilrettelegge og gjennomføre tiltak for grupper, og praksisstudiene i dette emnet vil derfor gi erfaring i veiledning og ledelse av aktivitets- og bevegelsesgrupper.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for rehabilitering som kunnskapsområde, og reflektere over muligheter og utfordringer relatert til de tverrprofesjonelle prosessenes, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • redegjøre for helse- og sosialpolitiske beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 • reflektere over hvordan prioriteringer innenfor helsesektoren og andre samfunnssektorer, kan påvirke befolkningens helse

Ferdigheter

Studenten kan

 • drøfte anvendelse av standardiserte målemetoder og undersøkelser som måler eldre personers fysiske form, aktivitet, deltakelse og livskvalitet, samt resultater knyttet til undersøkelse av pasienter
 • foreslå og begrunne helsefremmende, primær- og sekundærforebyggende tiltak i et mangfoldig samfunn som fremmer psykisk og fysisk helse, og sosial inkludering
 • veilede og instruere deltakere i grupper med primær- og sekundærforebyggende hensikt, og tilpasse øvelser og bevegelser på individ- og gruppenivå
 • drøfte og begrunne anvendelse av lærings- og mestringsteorier i veiledning av aktivitets- og bevegelsesgrupper

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over kunnskap om effekter av helsefremmende tiltak 
 • reflektere over hvordan fysioterapeuter kan tilrettelegge for brukermedvirkning og samarbeid i møte med pasienter og pårørende i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • reflektere over hvordan kulturell bakgrunn og livsløpsfaktorer på individ- og samfunnsnivå kan ha betydning for aktivitet, deltakelse og helse i aldringsprosessen
 • reflektere over etiske problemstillinger knyttet til tilrettelegging av ulike tiltak

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, forelesninger og erfaringspraksis.

Studenten skal i en periode gjennomføre erfaringspraksis, til sammen 30 timer inkludert praksisforberedelse og etterarbeid. Erfaringspraksisen inneholder observasjon og ledelse av bevegelse- og aktivitetsgrupper, samt standardisert test av eldre person.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i undervisning som er angitt som «obligatorisk tilstedeværelse» i timeplanen
 • minimum 90 prosent tilstedeværelse i erfaringspraksis 
 • fagnotat i gruppe på 4-5 studenter, basert på erfaringspraksis, 1400 ord (+/-10 prosent), Arbeidskravet er gjenstand for faglig vurdering

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager, 1400 ord (+/- 10 %)

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor deltar i utarbeidelse av eksamensoppgaver og vurderingskriterier. Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med FYSIO2200 Forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering - spesifikke pasient-/brukergrupper og MENDI2200 Folkehelse, fysisk aktivitet og bevegelse.