EPN

FYB2000 Fysioterapi ved ulike helsetilstander - I Emneplan

Engelsk emnenavn
Physiotherapy for Health Conditions - I
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fysioterapeuter møter mennesker med unike livshistorier og ulike helsetilstander. For å utøve faglig forsvarlig fysioterapi kreves kunnskap om sykdomsforløp, og hvordan sykdom påvirker celler, vev og organer, samt hvordan leve med skader, sykdommer og/eller funksjonssvikt. Dette emnet tematiserer medfødte og ervervede skader og sykdommer med ulike prognoser i nervesystemet, respirasjonssystemet og hjerte- og karsystemet. Kompetanse til å beslutte hvilke tiltak som bør iverksettes for å styrke pasientens helsetilstand og gjenopprette funksjon og deltakelse forutsetter også at fysioterapeuter kan integrere og kritisk vurdere kunnskap fra ulike kilder. Personsentrert fysioterapi forutsetter også forståelse av pasientens livshistorie, perspektiv, erfaringer og ressurser, og tilrettelegging for brukermedvirkning og samvalg. I praksisstudier får studentene klinisk erfaring i samhandling med pasienter.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (Læringsutbytter merket med tre stjerner (***) vurderes i praksis):

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive patologiske prosesser ved metabolske tilstander, og ved skader og sykdom i nervesystemet, respirasjonssystemet og hjerte- og karsystemet, og beskrive årsaksmekanismer og gjenkjenne risikofaktorer
 • redegjøre for ulike kliniske tilstander og relatere disse til skade og sykdom i nervesystemet, respirasjonssystemet og hjerte- og karsystemet
 • redegjøre for sammenhengen mellom funksjonsforstyrrelser i nervesystemet, respirasjonssystemet og hjerte- og karsystemet og utførelse av dagliglivets aktiviteter

Ferdigheter

Studenten kan​

 • etablere allianse med pasienten gjennom samhandling og kommunikasjon***
 • innhente relevante opplysninger om pasientens helsetilstand, personlige faktorer og erfaringer gjennom samtale/anamnese og klinisk undersøkelse***
 • begrunne valg av undersøkelsesmetode og standardiserte kartleggingsverktøy for personer i ulike livsfaser med skade eller sykdom i nervesystemet, respirasjonssystemet og/eller hjerte- og karsystemet, samt anvende disse
 • drøfte og fastsette mål, og planlegge fysioterapitiltak i samhandling med pasienten og praksisveileder***
 • foreslå og begrunne behandlings- og rehabiliteringstiltak for personer med sykdommer/skader i nervesystemet, respirasjonssystemet og hjerte-karsystemet, i ulike livsfaser og i samarbeid med relevante faggrupper
 • gjennomføre og evaluere planlagte fysioterapitiltak i samråd med praksisveileder, samt redegjøre for sitt kliniske resonnement***
 • anvende kunnskap om mestring og utnytte pasientens ressurser i veiledning og tiltak***
 • dokumentere informasjon i pasientjournal i tråd med pasientjournalforskriften, og kan justere journal på bakgrunn medstudenters og faglærers tilbakemeldinger
 • innhente informasjon om tekniske og ortopediske hjelpemidler, og med utgangspunkt i kasuistikker, begrunne hjelpemidler og miljøtilpasning som fremmer bevegelse, aktivitet og deltakelse

Generell kompetanse

Studenten kan

 • innhente forskningsbasert kunnskap relatert til en klinisk problemstilling
 • utføre arbeidsoppgaver i tråd med krav til faglig forsvarlighet, praksisstedets reglement (inkl. påkledning, hygiene og smittevern) og Norsk Fysioterapeutforbunds yrkesetiske retningslinjer***
 • identifisere og reflektere over faglige og etiske dilemma med bakgrunn i praksiserfaringer og drøfte ivaretakelse av pasientrettigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, gruppearbeid, seminar, muntlige studentpresentasjoner/-formidlingsoppgaver, ferdighetstrening, forelesninger og praksisstudier.

Praksisstudiene utgjør totalt 90 timer hvorav 60 timer er veiledet praksis. De resterende 30 timene er satt av til praksisforberedende arbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til avsluttende vurdering del 3 må følgende være godkjent:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i undervisning som er angitt som «obligatorisk tilstedeværelse» i timeplanen
 • en anonymisert pasientjournal med utgangspunkt i praksiserfaring, utarbeidet etter gjeldende kriterier

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering

Del 1) Vurderte praksisstudier: Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttene merket med tre stjerner (***) og den løpende vurderingen som er gjort av studenten gjennom praksisperioden, omfang 60 timer. For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). For mer informasjon, se generell del av programplanen om vurdering av praksisstudier.

Del 2) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, flervalgsoppgaver, 1 time.

Del 3) Individuell muntlig eksamen, inntil 30 minutter.

Studenten kan gå opp til avsluttende vurdering i del 1, del 2 og del 3 uavhengig av hverandre. Alle delene må være bestått for å bestå emnet.

Vekting: Det gis en samlet karakter på del 2 og del 3 basert på følgende vekting. Del 2 individuell skriftlig eksamen vektes 25 prosent. Del 3 muntlig eksamen vektes 75 prosent.

Ny vurdering/eksamen: Dersom studenten ikke består en av delene må denne delen tas på nytt. Ikke bestått del 1 praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt.

Det kan fremsettes klage over karakterfastsettingen på del 2 skriftlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Ikke relevant

Del 2 og 3: Ingen hjelpemidler tillat

Vurderingsuttrykk

Del 1: Bestått/ikke bestått

Del 2 og del 3: Gradert skala A-F

Gradert skala kommer til uttrykk på vitnemålet.

Sensorordning

Del 1: Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder, og eventuelt kontaktlærer. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått praksis fattes av universitetet.

Del 2: Ekstern sensor deltar i utformingen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier. Hver besvarelse kvalitetssikres av intern sensor og vurderes automatisk.

Del 3) Muntlig eksamen: Det benyttes to sensorer ved muntlig eksamen. Ekstern sensor vurderer minimum 15 prosent av studentene.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp med FYSIO2100 Patologi og MENDI2100 Patologi, 15 studiepoeng overlapp med FYSIO2200 Forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering - spesifikke pasient-/brukergrupper og MENDI2300 Rehabilitering og habilitering.