EPN

FYB1000 Funksjon – undersøkelse og kartlegging Emneplan

Engelsk emnenavn
Function – Examination and Assessment Tools
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I fagutøvelsen møter fysioterapeuter mennesker med ulike skader og sykdommer på alle stadier i livsløpet. En persons funksjonsevne må forstås som et samspill mellom individ, oppgave og miljø. I undersøkelse og kartlegging av funksjon må fysioterapeuten kunne ivareta og samhandle med mennesker som opplever utfordringer i gjennomføring av aktiviteter og oppgaver både hjemme, i barnehage, på skole, på arbeid og i fritiden. Læringsutbyttene i emnet representerer grunnleggende kompetanse som er nødvendig for å undersøke, kartlegge, og identifisere faktorer som fremmer og hemmer en persons funksjon og helse. Samarbeid med andre profesjoner og yrkesgrupper forutsetter felles begrepsforståelse, og i dette emnet introduseres Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) som et felles begrepsrammeverk.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (Læringsutbytte merket med stjerne (*) vurderes i arbeidskrav):

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive fysioterapiprofesjonens historie og utvikling i Norge og redegjøre for profesjonsbegrepet og profesjonens samfunnsoppdrag

 • redegjøre for ulike perspektiv på helse, sykdom og funksjon*

 • redegjøre for Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) som begrepsapparat og kodeverk

 • redegjøre for sentrale biomekaniske begreper og prinsipper og beskrive indre og ytre krefters virkning på kroppen og kroppens reaksjoner på kreftene

 • redegjøre for det vitenskapelige grunnlaget for standardiserte tester i fysioterapi og ha kjennskap til testers hensikt og målenivå, testprosedyre, validitet og reliabilitet

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere kommunikasjonsferdigheter i en samtale mellom pasient og behandler, og drøfte samhandlingen mellom dem

 • anvende anatomisk og biomekanisk teori i analyse av stillinger, bevegelser og muskelbruk

 • planlegge og begrunne undersøkelse av funksjon og demonstrere praktisk gjennomføring på medstudent

 • palpere og identifisere overflatestrukturer i muskel- og skjelettsystemet

 • anvende kunnskap om relasjon og kommunikasjon i undersøkelse av medstudent

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over etiske problemstillinger relatert til avkledning, berøring og nærhet, og ivareta medstudent i samhandlingen

 • reflektere over egne læringsstrategier

 • redegjøre for profesjonens yrkesetiske retningslinjer

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, gruppearbeid, seminar, forelesninger, praktisk ferdighetstrening og erfaringspraksis. Erfaringspraksis er lagt til ulike praksisarenaer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • gjennomført erfaringspraksis, 4 dager

 • fagnotat i gruppe på 4-6 studenter. 1400 ord (+/- 10 %). Fagnotatet er gjenstand for faglig vurdering

 • minimum 80 % tilstedeværelse i undervisning som er angitt som «obligatorisk tilstedeværelse» i timeplanen

Vurdering og eksamen

Individuell praktisk og muntlig eksamen, inntil 30 minutter

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to sensorer ved muntlig eksamen. Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

2 studiepoeng overlapp med FYSIO1000 og MENDI1000, 3 studiepoeng overlapp med FYSIO1100 og MENDI1100, 1 studiepoeng overlapp med FYSIO1200 og MENDI1200 og 9 studiepoeng overlapp med FYSIO1300 og MENDI1300.