EPN

FKH3001 Entreprenørskap og innovasjon i design, kunst og håndverk Emneplan

Engelsk emnenavn
Entrepreneurship and Innovation in Art and Design
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet Entreprenørskap og innovasjon i design, kunst og håndverk skal gi studentene en bred teoretisk og praktisk forståelse av entreprenørskap og innovasjon i undervisnings- og læringsprosesser. Emnet inkluderer nyskaping, forretningsforståelse, kreativitet og handlingsevne. Emnet er tilrettelagt for samarbeid med eksterne partnere fra offentlig sektor, utdanning og næringsliv. Undervisningen sees i sammenheng med profesjonsfaget og praksisopplæringen. Emnet er tilrettelagt for internasjonal utveksling.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i programmet og praksisopplæring fra 2. studieår.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap 

Studenten har kunnskap om:

 • undervisning i entreprenørskap og innovasjon innenfor fagområdet design, kunst og håndverk
 • sentrale begreper, prosesser og metoder knyttet til entreprenørskap og innovasjon
 • bærekraft og etiske problemstillinger i arbeid med entreprenørskap og nyskaping
 • relevante forskrifter og rammebetingelser for bedriftsetablering

Ferdigheter 

Studenten kan:

 • planlegge, organisere og gjennomføre undervisning i entreprenørskap og innovasjon
 • anvende og formidle kunnskap om innovasjons- og entreprenørskapsprosesser
 • anvende og veilede relevante metoder og digitale verktøy for kreativt arbeid 
 • identifisere og analysere informasjon som er relevant for gjennomføring av entreprenørskaps- og innovasjonsprosjekter, definere og utføre et avgrenset utviklingsarbeid innen fagområdet

Generell kompetanse 

Studenten kan:

 • arbeide tverrfaglig i team, bygge nettverk og samarbeide med eksterne partnere
 • kvalitetssikre og oppdatere egen kompetanse for undervisning i entreprenørskap og innovasjon
 • formidle muligheter for utdannings- og yrkesvalg gjennom utdanning i entreprenørskap og innovasjon
 • anvende relevante kommunikasjonsformer

Innhold

Emnet går langs tre parallelle linjer, hvor studentene skal:

 1. utvikle egen erfaring, teoriforståelse og kompetanse i entreprenørskap gjennom praktisk, problembasert prosjektarbeid
 2. utvikle kompetanse i å arbeide med metoder for innovasjon og entreprenørskap i sin profesjonsutøvelse
 3. lære å organisere og gjennomføre entreprenørskapsundervisning i skolen i samarbeid med eksterne partnere

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som problembasert læring gjennom prosjektarbeid i grupper med 4-5 studenter. Gruppene utvikler selvstendige løsninger og resultater gjennom deltakelse i undervisningen, arbeid med pensumlitteratur, egen informasjonsinnsamling, problemanalyse og prosjektarbeid. Det legges vekt på en utforskende arbeidsmetode.

Studentene introduseres for teori og metoder som er relevant for læringsmålene i emnet og forbereder og støtter aktivt arbeid i problembasert læring:

 • forelesninger og prosjektveiledning
 • deltagelse i relevante, eksterne arrangementer som dokumenteres i prosjektrapporten
 • presentasjoner
 • mappeinnleveringer

Arbeidsformen inkluderer kunnskapsdeling, inkluderende beslutningsprosesser, akademiske diskusjoner og gjensidig kritisk tilbakemelding.

Det forventes aktiv deltagelse i gruppearbeidet. Gruppene skal sette opp og underskrive en gruppekontrakt og samarbeide på grunnlag av denne. Gruppene skal føre en prosjektlogg og dokumentere deltagelse fra alle gruppemedlemmer gjennom hele emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen i gruppe.

Mappen består av:

 1. Prosjektrapport med omfang 3000 - 4000 ord, inklusive fagdidaktisk refleksjon
 2. Refleksjonsnotat over gruppens felles læring med omfang 500 - 1000 ord
 3. Muntlig sluttpresentasjon med diskusjon mellom studentgruppene
 4. Kompletterende mappeinnleveringer fra perioden som vedlegg:​​
  • organisering av gruppearbeidet, roller og ansvarsområder
  • studentbedriftens mål og verdier
  • prosjektplan
  • prosjektlogg
  • bærekraftsmål for prosjektet
  • pitch'er og presentasjoner
  • innsamlet bakgrunns-informasjon og forskning

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensur brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot FKH3000.