EPN

FKH2001 Tre og metall Emneplan

Engelsk emnenavn
Wood and metall
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet Tre og metall vektlegges anvendelse og utprøvninger av basiskunnskaper fra grunnstudiet, med fordypning i de to materialområdene. I emnet Tre og metall får studentene en innføring i grunnleggende teknikker, materialkunnskap, maskin-opplæring og HMS innenfor materialområdene, gjennom opplæring i verksted, ved gjennomføring av arbeidskrav og et eksamensprosjekt.  

Anbefalte forkunnskaper

For bachelorstudentene: Bestått alle emner i 1.år faglærer i kunst, design og håndverk inkludert praksisopplæring fra 1. studieår, eller tilsvarende emner fra andre faglærerstudier.

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskaper om skapende arbeid innen tredimensjonale uttrykk 

 • har kunnskap om ulike designprosesser fra idé til ferdig produkt 

 • har kunnskap om relevante materialer, teknikker og redskaper 

 • har kunnskap om vedlikehold av redskap og utstyr 

 • har grunnleggende kunnskaper om material- og miljølære

 • har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i materialbearbeiding og verkstedarbeid.

Ferdigheter 

Studenten 

 • har kompetanse til å velge ut relevante materialer, teknikker og redskaper 

 • kan anvende og formidle begreper og grunnleggende teorier innen form- og fargelære

 • kan bruke kunst- og designhistorie som referanse for skapende virksomhet  

 • kan legge til rette for et stimulerende læringsmiljø 

 • kan praktisere HMS-tiltak i materialbearbeiding og verkstedarbeid

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan tilrettelegge for undervisning i ulike typer idéutvikling og designprosesser 

 • kan reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektiv 

 • har kjennskap til anvendelse av digitale verktøy i en designprosess  

 • kan vurdere sammenhenger mellom materialer, helse, miljø og ressursbruk 

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER 

Undervisningen organiseres i en verkstedsperiode. Studenter og lærere har et felles ansvar for å skape helhet i studiet og se dette teamarbeidet i forhold til læreryrket. Studenten skal selv ta ansvar for egen læring og utvikling. Gjennom varierte arbeids- og undervisningsformer ivaretas vekselspillet mellom estetisk skapende handling, teoretisk forståelse og kulturell referanse. 

Arbeids- og undervisningsformer er: 

 • forelesninger, seminarer og individuelt studium 

 • faglige innføringer, demonstrasjoner, verkstedarbeid, opplæring i bruk av maskiner 

 • gruppearbeid, prosjektarbeid 

 • feltstudier 

 • varierte presentasjoner og dokumentasjonsformer 

 

Praktisk skapende arbeid omfatter området harde materialer; tre og metall . I harde materialer er arbeidet konsentrert rundt grunnleggende teknikker, materialkunnskap, bruk av verktøy og maskiner innenfor de to materialområdene samt designprosess og tredimensjonal form. Gjennom arbeidet vektlegges idéutvikling og synliggjøring av idéer i en kreativ prosess. Digitale medier kan benyttes som kreativt arbeidsverktøy. Kunnskap om materialers egenskaper og helse, miljø og sikkerhet står sentralt. 

Fagteori forankrer faget i et teoretisk idégrunnlag, i forskningsteorier og i praksiserfaring. Det legges vekt på forståelse for og anvendelse av begreper, grunnleggende teorier og analysemodeller som er relevant for fagområdet. 

Fagdidaktikken reiser spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Fagdidaktikk i dette emnet  tar primært opp spørsmål knyttet til undervisning i grunnskole og omhandler refleksjoner om hvordan faget kan læres, utvikles og undervises i. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen. 

Arbeidskrav: 

 • Presentasjon av problemstilling og prosjektplan.  

 •  Gjennomført Maskinopplæring

 •  Praktiske eksempler på teknikker

 • Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20% fravær i emnet.  

Vurdering og eksamen

Individuell mappeeksamen

Mappeeksamen består av en praktisk-estetisk og en skriftlig komponent.  

 • Den praktisk-estetiske delen av mappeeksamenen tar utgangspunkt i et gitt tema og studentene velger selv innfallsvinkel innenfor materialområdene tre eller metall.  

 • Skriftlig del der fagteori, profesjonsforankring, metodebeskrivelse samt helse, miljø og sikkerhet (HMS) inngår. Den skriftlige delen skal dokumentere studentens faglige refleksjonsnivå. Omfang: 2000-2500 ord. 

Eksamensresultatet kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.  

Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Opptakskrav

Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som enkeltemneopptak. Tilbud gis kun ved ledig plasser.

Opptakskrav: Minst 60 studiepoeng i kunstfaglig/pedagogisk utdanning på universitets- eller høgskolenivå.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot FKH2000 Kunst og håndverk 2.