EPN

FK3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor's Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal gjennomføre eit sjølvstendig bachelorprosjekt som er profesjonsretta. Gjennom arbeidet med prosjektet skal studenten tileigne seg spesialisert kunnskap om eit tema gjennom å utforske ei avgrensa problemstilling. Samtidig skal studenten tileigne seg kompetanse til å ha ei utviklingsorientert innstilling til arbeidet som lærar.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgjandelæringsutbyte definert som kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om forskingsmetodar som er relevante for skulen generelt og kroppsøving spesielt

Ferdigheiter

Studenten 

  • kan nytte skulefagleg forsking, samt vitskapsteoretisk og metodisk kunnskap i planlegging og gjennomføringen av eigen bacheloroppgave

Generell kompetanse

Studenten

  • kan kritisk analysere relevant forsking
  • kan reflektere over etiske sider ved forskningsprosessen

Innhold

Bacheloroppgåva er eit sjølvstendig arbeid, der studenten i samråd med ein rettleiar utviklar ei problemstilling, vel relevant metode, gjennomfører og rapporterer forskingsprosjektet.

Studenten har krav på maksimalt 5 timar rettleiing.

Undervegs skal studenten legge fram ein midtvegsrapport (munnleg presentasjon) for medstudentar og rettleiarar.

Arbeids- og undervisningsformer

  • Individuell rettleiing

  • Sjølvstendig arbeid

  • Seminardeltaking

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgjande arbeidskrav må være godkjent før bacheloroppgåva kan leverast inn:

  • Obligatorisk deltaking og framlegg på midtvegsseminar. Individuelt framlegg av utkast til oppgåve, munnleg presentasjon på ca. 15 minutt med spørsmålsrunde.

Vurdering og eksamen

Individuell semesteroppgåve, i form av ei bacheloroppgåve, på 6600 ord +/- 10 %. Framside, innhaldsliste og litteraturliste kjem i tillegg.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Ved ikkje bestått karakter vil det vere høve til å omarbeide oppgåva ved første ny/utsatt eksamen. Etter dette må det leverast ny oppgåve. Dersom bacheloroppgåva får bestått karakter, kan studenten ikkje levere ei forbetra oppgåve, men må eventuelt skrive ny oppgåve ved ny eksamen. Dette vil seie at hen skiftar temaområde, med ny problemstilling samt genererer nytt datamateriale. Innlevering av forbetra versjon av tidlegare oppgåve vil ikkje bli vurdert.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillate.

Vurderingsuttrykk

Det blir brukt gradert karakterskala frå A til E for bestått og F for ikkje bestått eksamen.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.