EPN

FK3200 Kroppslig læring, erfaring og dannelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Bodily Experience and Bildung
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I kroppsøvingsfaget skal elevene lære og erfare med kroppen. Livslang bevegelsesglede er en sentral verdi i dagens læreplaner. Betydningen av elevers erfaringer og lærers kompetanser til å undervise med utgangspunkt i elevers kroppslige bevegelseserfaringer er derfor av betydning for faget. Videre er kroppsøving helt sentralt for å ta vare på elevers kroppslige dannelse. Kroppsøvingslærer må derfor kunne tilrettelegge for danningsprosesser hos elevene. Studentene må derfor ha kunnskap om og forståelse for kroppsøving som allmenndannende fag. En vesentlig dimensjon ved danning er kritisk refleksjon.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teoretiske perspektiv på elevers kroppslige læring og danning
 • har kunnskap om dannelsesperspektivenes filosofiske opprinnelse
 • har kunnskap om sentrale perspektiver på dannelse og skolen som danningsinstitusjon
 • kunnskap om hvordan tilrettelegge for danningsprosesser i ulike aktivitetsfag og friluftsliv
 • har metodiske kunnskaper til å gjennomføre et strukturert litteratursøk

Ferdigheter

Studenten 

 • kan kritisk diskutere ulike dannelsesperspektiv i relasjon til undervisning og læring i ulike kroppsøving og friluftsliv
 • kan anvende ulike dannelsesperspektiv i praktisk planlegging og gjennomføring av undervisning
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning forå bidra til kroppslige erfaringer
 • kan bruke bevegelsesaktiviteter og friluftsliv i pedagogisk arbeid med elever i ulike skoleslag og i annen opplæring til å skape bevegelsesglede.
 • kan ivareta elevenes og egen sikkerhet i ulike aktiviteter og ulike naturmiljø til ulike årstider

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk analysere relevant forskning og hvilken betydning denne kan ha for skolen og for egen profesjonsutøvelse
 • har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, sitt fag og sin profesjon gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører
 • kan gjennomføre litteratursøk og oppsummere tilgjengelig forskningslitteratur på et avgrenset område
 • kan reflektere over og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

Profesjonsfag

 • Bevegelseserfaring og kroppslig læring og dannelse
 • Dannelsesteoretiske perspektiv
 • Skolen som danningsinstitusjon og kroppsøving som dannelsesfag
 • Kritisk refleksjon

Friluftsliv

Friluftlivsundervisningen er knyttet opp mot følgende aktiviteter:

 • Kanotur, inkludert en overnattingstur med ungdomsskoleelever
 • Ulike dagsopplegg i nærmiljøet rundt Oslo

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir lagt opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Det vil være friluftlivsturer og praktisk undervisning på ulike arenaer, teoriforelesninger, arbeid i mindre grupper, seminarbasert undervisning samt studentstyrte friluftslivsopplegg. Studenten skal gjennom emnet jobbe med en poster med kunnskapsoppsummering av et selvvalgt tema. Posteren skal presenteres på eksamen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 80 % deltakelse i praktisk-metodisk aktivitetslære.
 • 80 % deltakelse på seminar.
 • Individuell muntlig presentasjon på ca. 15 minutter av pensumrelaterte temaer i forbindelse med seminarbasert undervisning
 • Studentene skal gjennomføre kameratredning i kano
 • Studentene skal i grupper på 2-4 planlegge, organisere og gjennomføre kanotur med overnatting for ungdomsskoleelever

Vurdering og eksamen

Individuell, skriftlig posterpresentasjon av kunnskapsoppsummering av et selvvalgt tema med påfølgende muntlig stasjonseksamen. På stasjonene vil studenten få spørsmål både om posteren og læringsutbyttene i emnet mer generelt. Eksamenens varighet er på ca. 60 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått karakter kan posteren omarbeides i tråd med begrunnelser for karakteren. Muntlig stasjonseksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter for bestått, og F for ikke bestått.

Sensorordning

Interne sensorer.