Emneplan forFARMA3100 Samfunnsfarmasi og epidemiologi

Innledning

Emnet omhandler legemidlers plass i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og samfunnsperspektiv. Hovedvekt er lagt på fagområder innen samfunnsfarmasi og legemiddelepidemiologi. Sentralt er legemiddelbrukere i ulike livsfaser og med ulike sykdommer, med fokus på individtilpasset oppfølging og informasjon om riktig legemiddelbruk. Det generelle faginnholdet settes inn i et samfunnsperspektiv om medisinering og medikalisering i ulike livsløp og sykdomsgrupper.

Emnets fagsammensetning, angitt i studiepoeng:

 • Samfunnsfarmasi, 4 studiepoeng
 • Epidemiologi, 3 studiepoeng
 • Statistikk, 3 studiepoeng

Forkunnskapskrav

Bestått andre studieår.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om legemidlers plass i forebygging og behandling av sykdom ut fra et individ- og samfunnsperspektiv
 • har bred kunnskap om farmasøytiske tjenester
 • kjenner til rutiner og prosedyrer for legemiddelgjennomganger og legemiddelsamtaler
 • kjenner til informasjonsbehov til legemiddelbrukere i ulike livsløp og med ulike sykdommer
 • kan gjøre rede for sentrale begreper innen epidemiologiske metoder
 • kan gjøre rede for etiske dilemmaer som er relevante for epidemiologisk forskning
 • kjenner til sentrale statistiske begreper i medisinsk statistikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre kildesøk og gi legemiddelinformasjon til legemiddelbrukere i ulike livsløp og med ulike sykdommer og ulikt informasjonsbehov
 • kan anvende epidemiologiske begreper
 • kan anvende digitale verktøy til statistiske utregninger og grafisk fremstilling av reseptstatistikk og annet tallmateriale som omhandler legemiddelbruk
 • kan bruke forskningsbasert fagstoff og innovasjon i prosjektarbeid, formidle dette og bidra i faglige diskusjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i samfunnet
 • kan reflektere over riktig legemiddelbruk hos spesielle pasientgrupper
 • kan reflektere over kvaliteten og validiteten i informasjonen som gis fra ulike informasjonskilder
 • kan bidra til innovasjon og entrepenørskap som tenkemåter innenfor helsefaglig arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, seminar, praktiske studentøvelser, digital undervisning og arbeid med mappe-oppgaver. Gjennom en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktiske studentøvelser i etterlevelse (ulike farmasøytiske formuleringer) tilrettelegges det for at studentene skal lære seg mer om utfordringer ved legemiddelbruk i ulike livsløp og for ulike sykdommer. Studentene skal lære seg statistiske begreper og epidemiologi gjennom datalab og kritisk artikkelvurdering. Canvas og Open EdX er emnets digitale verktøy.

I forbindelse med dette emnet skal studentene også delta på «Innovation Camp», som arrangeres for tredjeårsstudenter på flere av fakultetets bachelorstudier. Fokus er på innovasjon og entrepenørskap som tenkemåter innenfor helsefaglig arbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 % tilstedeværelse i timeplanlagt og veiledet gruppearbeid samt seminar med muntlig fremlegg
 • digital historiefortelling om egne utfordringer ved etterlevelse av legemiddelbruk
 • deltakelse på «Innovation Camp»

Vurdering og eksamen

Eksamensinnhold: Læringsutbyttene

Eksamensform: Kombinert eksamen

1) Individuell muntlig eksamen, inntil 20 min.

2) Individuell mappe bestående av 2 skriftlige oppgaver, inntil 2000 ord per oppgave 

Det gis en samlet karakter basert på følgende vekting av eksamensdelene: Muntlig eksamen 60 %, mappe 40 %. Begge eksamensdeler må være vurdert til A-E for at studenten skal bestå eksamen. Ved fastsetting av karakter på mappen teller hver oppgave i mappen likt, men karakteren på mappen blir F dersom en av oppgavene blir vurdert til F.

Det kan framsettes klage over karakterfastsetting på den skriftlige delen (mappe) av eksamen.

Ny eksamen: Dersom studenten får karakteren F på en av eksamensdelene, må denne delen tas på nytt. Dersom mappen har fått karakteren F, må studenten omarbeide den delen/ de delene som har fått F.

Hjelpemidler ved eksamen

Muntlig: Ingen hjelpemidler tillatt

Mappe: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Muntlig: En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelser.

Mappe: En ekstern og en intern sensor vurderer minimum 30 % av besvarelsene. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Social Pharmacy and Epidemiology
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Emnehistorikk