EPN

FARBPRA Farmasøytisk praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Pre-registration Training
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom praksisstudier i apotek skal studentene gradvis opparbeide et grunnlag for å mestre yrkesrollen som reseptarfarmasøyt. Det sentrale er å løse legemiddelrelaterte problemstillinger i aktiv kontakt med apotekets brukere og helsepersonell. Praksistiden skal gi studentene trening i å anvende sine kunnskaper og tilegne seg ferdigheter som bare kan læres gjennom praksis, slik at de kan bidra til at helse og livskvalitet fremmes for individ og samfunn gjennom aktiv bruk av sin kompetanse om legemidler.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle emner fra første studieår, og kan maksimalt mangle ett bestått emne fra andre studieår.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan vise bred kunnskap om farmasøytrollen innenfor apotekets kjerneområder
 • kan vise bred kunnskap om legemiddelhåndtering i apotek
 • kan gjøre rede for apotekets kvalitets- og internkontrollsystemer
 • kan beskrive og forklare hvordan rekvirering og bruk av veterinærlegemidler kan bidra til å sikre god dyrehelse og mattrygghet
 • kan gjøre rede for bruk av relevant medisinsk utstyr
 • kan beskrive nasjonal legemiddelforsyning og legemiddelberedskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan foreta selvstendige vurderinger og ekspedere legemidler etter resept og rekvisisjon i henhold til lover og forskrifter
 • kan beherske veiledning og faglig rådgivning som bidrar til forsvarlig og medisinsk riktig legemiddelbruk
 • kan identifisere og løse legemiddelrelaterte problemer
 • kan gi råd om selvmedisinering og informere om livsstilsfaktorers innvirkning på helsen i dialog med apotekbrukere
 • kan utføre farmasøytiske tjenester i apotek
 • kan bedømme når egenomsorg er tilstrekkelig og når pasienten må henvises til annet helsepersonell
 • kan bruke og følge opp internkontrollsystemer, herunder apotekets prosedyrer og avvikssystem  
 • kan formidle sin farmasøytiske kunnskap med faglig trygghet, både skriftlig og muntlig, til alle aktuelle grupper av kunder og helsepersonell

Generell kompetanse  

Studenten

 • har innsikt i og forståelse for hvordan legemiddelovervåking, kvalitetssystemer og kvalitets- og forbedringsarbeid bidrar til trygg legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet
 • har innsikt i og forståelse for egne begrensninger, kan reflektere over og være bevisst eget arbeid, egen profesjon og farmasøytens rolle i apoteket, samfunnet og i samarbeid med annet helsepersonell
 • har innsikt i og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse, viser respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gir veiledning som ivaretar brukernes integritet og rettigheter
 • har digital kompetanse og kan bruke digitale verktøy og ivareta digital sikkerhet

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt med studiepoeng:

 • Apotekfarmasi 20 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet omfatter 4 måneder praksis i apotek. I tillegg omfatter arbeids- og undervisningsformene forelesninger og seminarer med oppgaveløsning. Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studentene på forhånd. 

Det legges også opp til diskusjoner mellom utdanningen, praksisveiledere og studenter via digitale verktøy.  Studentene får tett oppfølging av veileder i apoteket og har jevnlige faglige veiledningsmøter. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å bestå praksis må følgende være godkjent:

 • Skriftlige oppgaver knyttet til praksis, som definert i praksisheftet

De skriftlige oppgavene vurderes av praksisveileder eller faglærer ved utdanningen. Oppgaver som ikke godkjennes etter første innlevering må omarbeides og innleveres på nytt. Studenten har inntil 3 forsøk på å få godkjent en oppgave i løpet av praksisperioden.

Merk at det er krav om tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon om tilstedeværelseskrav i praksis, se «Vurdering av ekstern praksis» i programplanens hoveddel. 

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

Del 1 Praksis

Vurderte praksisstudier. Det kreves minimum 90 prosent tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon om tilstedeværelseskrav i praksis, se «Vurdering av ekstern praksis» i programplanens hoveddel. 

Del 2 Eksamen

Individuell muntlig/praktisk eksamen, inntil 120 min.

Både del 1 og del 2 må være bestått for å bestå emnet.  Del 1 praksis må være bestått for å kunne avlegge del 2 praktisk eksamen. Ikke bestått del 1 praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt. 

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Relevante oppslagsverk på nett.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Praksis

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder og emneansvarlig ved universitetet. Endelig vedtak om bestått - ikke bestått fattes av universitetet.

Eksamen

En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelser.

Emneoverlapp

 • 20 studiepoeng overlapp med FARMAPRA10 Apotekpraksis