EPN

FARB3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor`s Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal fordype seg i et forskningsarbeid med utgangspunkt i en valgt farmasifaglig problemstilling. Studentene får praktisk erfaring med forskning og utvikler ferdigheter i å anvende valgt forskningsmetode. I arbeidet med bacheloroppgaven fokuseres det på valgt problemstilling og analyse og diskusjon av egne forskningsresultater, men også vurdering av egne resultater opp mot publikasjoner innen fagfeltet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle emner fra første studieår, og kan maksimalt mangle ett bestått emne fra andre studieår.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for forskningsarbeid innen et utvalgt farmasifaglig område
 • kan beskrive sentrale vitenskapelige metoder og ulike forskningsdesign
 • kan gjøre rede for styrker og svakheter ved forskningsmetode i eget prosjekt
 • kan gjøre rede for forskningsetiske aspekter relatert til eget prosjekt  

Ferdigheter 

 • Studenten 
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap for å planlegge og gjennomføre et metodisk og faglig prosjekt i samarbeid med andre
 • kan fremskaffe relevant fagstoff og integrere dette med egen faglig kunnskap i eget prosjektarbeid
 • kan beskrive, analysere og diskutere prosjektets problemstilling og resultater opp mot annen publisert vitenskap
 • kan foreta selvstendige kildesøk og bruke referanser og kildehenvisninger på en enhetlig og korrekt måte
 • kan drøfte, vurdere og argumentere for egne faglige vurderinger gjennom opposisjon- og respondentskap 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan kombinere faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid i et skriftlig arbeid
 • kan reflektere muntlig og skriftlig om faglige og vitenskapelige problemstillinger 

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt med studiepoeng:

 • Fagspesifikt valgt område 13 stp
 • Vitenskapelig metode 2 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, seminarer og fellessamlinger.

Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning. Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig for studentene på forhånd og tiden på universitetet brukes til oppgaveløsning og gruppearbeid.

Studentene får forslag til oppgaver fra faglærere og velger oppgave ut fra interessefelt. Bacheloroppgaven skrives i grupper på 3-6 studenter og gjennomføres som veiledet gruppearbeid. Veileder skal godkjenne prosjektplanen. Det gis tilbud om inntil 12 veiledningstimer per oppgave. Dersom oppgaven inkluderer laboratorieøvelser gis det noe mer veiledning for å sikre aktiviteten på laboratoriet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på avsluttende seminarer med muntlig fremlegg

Vurdering og eksamen

1) Skriftlig oppgave i gruppe på 3-6 studenter. For grupper på 3-4 studenter skal oppgavens omfang være på ca 10000 ord (+/- 10 prosent), for grupper på 5-6 studenter ca. 12000 ord (+/- 10 prosent). Oppgaven kan skrives på engelsk eller norsk

2) Individuell muntlig høring inntil 30 min. Høringen kan gjennomføres på engelsk eller norsk.

Den skriftlige oppgaven må være vurdert til A-E for at studenten kan fremstille seg til muntlig høring. Den skriftlige oppgaven gis en midlertidig karakter. Endelig karakter settes etter muntlig høring. Karakteren kan justeres én karakter opp eller ned etter muntlig høring.        

Det kan framsettes klage over karakterfastsetting på den skriftlige delen av eksamen.

Ny eksamen: Dersom bacheloroppgaven blir vurdert til F (ikke bestått), har studentene anledning til å levere omarbeidet versjon av oppgaven én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt på skriftlig del. Til muntlig eksamen kan studenten medbringe et eksemplar av sin bacheloroppgave.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer alle gruppeoppgavene og individuelle muntlige besvarelser.

Emneoverlapp

 • 15 studiepoeng overlapp med FARMA3900 Bacheloroppgave