EPN

FARB3000 Anvendt farmakologi og farmakoterapi Emneplan

Engelsk emnenavn
Applied Pharmacology and Pharmacotherapy
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har hovedvekt på fagområdet klinisk farmakologi/farmakoterapi og omfatter pasient- og praksisnær kunnskap. Hensikten er å bidra til en mer helhetlig forståelse av pasientrettet behandling innenfor viktige terapiområder som nevrologi, psykiatri, hjerte-kar, diabetes og kreft. Individualisering og oppfølging av terapi for ulike pasientgrupper og aldersgrupper er sentralt. Legemiddelmonitorering, pasientsikkerhet, farmakogenetikk og anvendt farmakokinetikk inngår som viktige elementer

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle emner fra første studieår, og kan maksimalt mangle ett bestått emne fra andre studieår.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for betydningen av farmakogenetikk for individualisert behandling og oppfølging av ulike pasientgrupper
 • kan gjøre rede for mekanismer for og håndtering av legemiddelinteraksjoner
 • kan gjøre rede for legemiddelbehandling ved utvalgte terapiområder i forhold til gjeldende terapiretningslinjer
 • kan gjøre rede for farmakokinetisk og farmakodynamisk variabilitet og betydningen for effekt og bivirkninger av legemidler
 • kan gjøre rede for prinsippene for bruk av legemiddelmonitorering og biokjemiske variable i persontilpasset behandling
 • kan gjøre rede for mekanismer, symptomer, forebygging og behandling av de vanligste akutte legemiddelforgiftningene

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere farmakologisk behandling og oppfølging av spesielle pasientgrupper som barn, unge, gravide, ammende og eldre
 • kan identifisere hensiktsmessig legemiddel og legemiddelform basert på en helhetlig vurdering av pasienten
 • kan anvende kunnskap om legemidlers virkningsmekanisme, effekter, bivirkninger og interaksjoner til å identifisere og løse legemiddelrelaterte problemer på individnivå
 • kan vurdere behandling og oppfølging innen utvalgte terapiområder som epilepsi, psykiatri, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft  
 • kan planlegge og gjennomføre et begrenset prosjekt for å løse legemiddelrelaterte problemer i samarbeid med medstudenter
 • kan anvende digitale verktøy og læringsressurser i egen læringsprosess

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over legemiddelrelaterte utfordringer knyttet til pasientrettet behandling

Innhold

Emnets fagsammensetning, angitt med studiepoeng:

 • Farmakologi 10 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer og prosjektarbeid i grupper.  Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning og teambasert læring (TBL). Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig for studentene på forhånd og tiden på universitetet brukes til oppgaveløsning og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminar med presentasjon av prosjektoppgaver

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 30 minutter

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor vurderer alle besvarelser.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med FARMA3010 Anvendt farmakologi og farmakoterapi