EPN

FARB2500 Legemiddelanalyse Emneplan

Engelsk emnenavn
Drug Analysis
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en grundig innføring i relevante kjemiske analysemetoder og bruken av disse ved kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og preparater samt holdbarhetskontroll.

Forkunnskapskrav

Studenten kan maksimalt mangle ett bestått emne fra første studieår. Del-eksamen 1 legemiddelregning i emnet FARB1400 er unntatt fra progresjonskravet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive sentrale legemiddelanalytiske metoder, inkludert prøveopparbeidelse
 • kan gjøre rede for ulike analyseteknikkers muligheter og begrensninger i naturstoff- og legemiddelrelaterte analyser

Ferdigheter

Studenten

 • kan under veiledning velge ut og anvende legemiddelanalysemetoder basert på kunnskap om stoffers struktur og kjemiske egenskaper
 • kan bruke disse metodene i kvantitative og kvalitative analyser, samt i kjemisk kvalitetskontroll og holdbarhetskontroll av farmasøytiske råvarer og farmasøytiske preparater
 • kan analysere utvalgte legemidler i biologiske prøver

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan velge egnet utstyr til analyse og håndtere utstyret ut fra spesifikasjonene

Innhold

Emnets fagsammensetning, angitt med studiepoeng:

Legemiddelanalyse 10 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og laboratoriearbeid. Bruk av digitale læringsressurser som for eksempel videoforelesninger inngår som en viktig del av undervisningen. Praktiske ferdigheter erverves gjennom laboratoriearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på laboratoriekurs
 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på andre obligatoriske aktiviteter
 • Laboratorierapporter etter gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer 

Hjelpemidler ved eksamen

 • Kalkulator
 • Egenproduserte håndskrevne notater
 • Egne godkjente laboratorierapporter

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 30 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 7 studiepoeng overlapp med FARMA2500 Legemiddelanalyse
 • 3 studiepoeng overlapp med FARMA3010 Anvendt farmakologi og farmakoterapi.