EPN-V2

FARB2100 Biofarmasi og legemiddelformulering Emneplan

Engelsk emnenavn
Biopharmaceutics and Pharmaceutical Science
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet fokuserer på karakteristiske egenskaper ved ulike typer virkestoff, formuleringer og administrasjonsveier, samt teori rundt og praktisk fremstilling av sterile legemidler.

Forkunnskapskrav

Studenten kan maksimalt mangle ett bestått emne fra første studieår. Del-eksamen 1 legemiddelregning i emnet FARB1400 er unntatt fra progresjonskravet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive oppbygging og funksjon av biologiske barrierer
 • kan forklare relevante hjelpestoffers funksjon i farmasøytiske preparater
 • kan gjøre rede for faktorer som kan begrense virkestoffers biotilgjengelighet og påvirke legemidlers biofarmasøytiske egenskaper
 • kan forklare valg av virkestofform, formulering og administrasjonsvei i forbindelse med legemiddelutvikling
 • kan gjøre rede for hvordan holdbarhetstid og oppbevaringsbetingelser for et legemiddel fastsettes
 • kan vurdere bruk av ulike legemiddelformuleringer ut fra pasientens tilstand og behov

Ferdigheter

Studenten

 • kan diskutere formuleringsprinsipper for preparater basert på informasjon fra preparatomtaler (SPC) og eventuelle andre farmasøytiske oppslagsverk
 • behersker grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk og steriliseringsprosedyrer
 • kan vurdere om en legemiddelbatch overholder spesifikke kvalitetskrav
 • kan presentere et tildelt aktuelt faglig tema til sine medstudenter

Generell kompetanse

Studenten

 • har et grunnlag for å identifisere innovative formuleringer samt kritiske trinn i legemiddelutvikling og -fremstilling
 • har et grunnlag for å sette seg inn i formuleringsprinsippet til nye legemidler
 • kan vurdere muligheter for individuell tilpasning av legemiddelformulering for å skape best mulig helse på individnivå
 • har et bevisst forhold til valg av egnet formulering og administrasjonsvei
 • har en forståelse for farmasøytens rolle innenfor legemiddelutvikling og -fremstilling

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, spørretimer og laboratoriearbeid. Forelesningene involverer studentaktivitet og stoffet aktualiseres ved hjelp av klinisk relevante eksempler. Laboratoriearbeidet fokuserer på aseptisk arbeidsteknikk. Deler av undervisningen er organisert som omvendt undervisning. Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig for studentene på forhånd og tiden på universitetet brukes til oppgaveløsning og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Minimum 90 prosent tilstedeværelse på laboratoriekurset i fremstilling av legemidler med krav til sterilitet
 • Individuell praktisk test i fremstilling av legemidler med krav til sterilitet, inntil 2 timer

Dersom den praktiske testen ikke blir godkjent, vil det bli tilrettelagt for ytterligere ett forsøk før ordinær eksamen. Godkjenning er en forutsetning for å kunne fremstille seg til ordinær eksamen. Studenten har rett til et tredje forsøk før ny/utsatt eksamen. Ikke godkjent arbeidskrav kan medføre forsinkelse i studentens utdanningsløp.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, alle typer

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 30 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med FARMA2120 Biofarmasi og legemiddelformulering.