EPN

FARB2000 Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Medicinal Chemistry and Natural Product Chemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler viktige legemiddelgrupper og naturstoffer, med virkningsmekanismer som sentral tematikk. Det fokuseres på sammenhengen mellom legemidlets kjemiske struktur og dets farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaper.  Det legges også vekt på legemidlenes interaksjonsevne med deres målmolekyler og på struktur-aktivitetsforhold (SAR) ved fysiologisk miljø. 

Forkunnskapskrav

Studenten kan maksimalt mangle ett bestått emne fra første studieår. Del-eksamen 1 legemiddelregning i emnet FARB1400 er unntatt fra progresjonskravet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive legemidlers reaksjonsmåte og reaksjonsmekanismer i et fysiologisk miljø
 • kan gjøre rede for ATC-klassifisering (anatomisk terapeutisk kjemisk) av ulike hovedgrupper av legemidler
 • kan beskrive den kjemiske sammensetningen og farmakologiske effekter i utvalgte legemiddelgrupper, naturlegemidler og plantebaserte legemidler
 • kan vurdere bruk av forskjellige derivater av legemiddelmolekyler og deres betydning for farmakologisk aktivitet
 • kan beskrive legemidlers farmakokinetikk og farmakodynamikk med vekt på legemidlers metabolisme

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere struktur-aktivitetsforhold og molekylære virkningsmekanismer for de ulike hovedgruppene av legemidler, naturlegemidler og plantebaserte legemidler
 • kan anvende ny og oppdatert kunnskap om plantebaserte legemidler og kosttilskudd

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan tilegne seg kunnskap om og vurdere legemidlers egenskaper, struktur- og aktivitetsforhold på en selvstendig måte

Innhold

Emnets fagsammensetning, angitt med studiepoeng:

 • Legemiddelkjemi 8 stp
 • Naturstoffkjemi 2 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid og kurs i resepthåndtering med studentaktive diskusjoner. Faglige diskusjoner med medstudenter og lærere vektlegges.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90 prosent tilstedeværelse på kurs i resepthåndtering
 • Rapport fra kurs i resepthåndtering, etter gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Molekylbyggesett, periodesystemet

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med FARMA2010 Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi.