EPN

FARB1200 Organisk kjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Organic Chemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har hovedvekt på organisk kjemi som basis for farmasifagene. Emnet omfatter sentrale funksjonelle grupper i organisk kjemi, organisk-kjemiske strukturer og reaksjonslære med fokus på legemidler.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for struktur og egenskaper til viktige funksjonelle grupper i farmasøytiske virkestoff
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom organiske molekylers kjemiske struktur og reaktivitet
 • kan gjøre rede for resonansbegrepet, isomeri og stereokjemiske forhold, herunder identifisere kirale sentra i farmasøytiske virkestoff og benevne korrekt stereokjemi
 • kan gjøre rede for sentrale reaksjonstyper og reaksjonsmekanismer i organisk kjemi

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre kjemisk syntese av enkle farmasøytiske virkestoff under veiledning
 • kan utføre utvalgte kjemiske forsøk, tolke og presentere eksperimentelle data fra utvalgte organisk-kjemiske forsøk
 • kan identifisere enkle organiske forbindelser ut fra deres NMR (Nuclear Magnetic Resonance - spektroskopiske data)
 • kan bruke IR (infrarødt spektroskopi), tynnsjikts- og gasskromatografi som identifikasjonsmetoder under veiledning

Generell kompetanse  

Studenten

 • viser forståelse for sentrale funksjonelle grupper i organisk kjemi, organisk-kjemiske strukturer og reaksjonslære med fokus på legemidler

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt med studiepoeng:

 • Organisk kjemi 10 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og laboratoriekurs. Bruk av digitale læringsressurser er en viktig del av undervisningen.

Praktiske ferdigheter erverves gjennom laboratoriearbeid. Studentene må gjennomgå pre-lab og sikkerhetskurs før de kan påbegynne laboratoriekurs. I emnet inngår også skriftlige tester. Gjennom en veksling mellom teoretiske og praktiske studier tilrettelegges det for at studentene skal utvikle evne til å samarbeide og til å arbeide selvstendig.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Minimum 90 prosent tilstedeværelse på laboratoriekurs.
 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminarer.
 • Laboratorierapporter etter gitte kriterier.
 • Gjennomført sikkerhetsopplæring før deltagelse på laboratorieskurs.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Egne labrapporter.
 • Egenproduserte håndskrevne notater.
 • Kjemidata (B. Pedersen).
 • Kalkulator.
 • Molekylbyggesett.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 30 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med FARMA1200 Organisk kjemi.