EPN

FARB1100 Generell kjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
General Chemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har hovedvekt på grunnleggende kjemi som basis for farmasifagene. Emnet omfatter generelle kjemiske teorier og prinsipper.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap    

Studenten 

 • kan beskrive periodiske trender i hovedgruppene i periodesystemet, og gjøre rede for inter- og intramolekylære krefter
 • kan beskrive fysikalske egenskaper til væsker, gasser, løsninger og faste stoffer
 • kan gjøre rede for reaksjoner for organiske og uorganiske syrer og baser, redoksreaksjoner og fellingsreaksjoner.
 • kan gjøre rede for termodynamiske prinsipper og sammenhengen mellom termodynamikk og kjemisk likevekt
 • kan gjøre rede for hovedprinsippene i reaksjonskinetikk
 • kan beskrive funksjonelle grupper i organiske molekyler

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre støkiometriske beregninger og konsentrasjonsberegninger
 • kan utføre utvalgte kjemiske forsøk, tolke og presentere eksperimentelle data fra disse
 • kan utføre likevektsberegninger og forutse effekter av ytre påvirkninger på systemer i likevekt
 • kan utføre syre-baseberegninger, herunder bufferberegninger
 • kan vise sikker atferd på laboratoriet og kan arbeide i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Generell kompetanse  

Studenten

 •  kan vise forståelse for generell kjemi som basis for farmasifagene

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt med studiepoeng:

 • Generell kjemi 10 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og laboratoriekurs. Bruk av digitale læringsressurser er en viktig del av undervisningen. Praktiske ferdigheter erverves gjennom laboratoriearbeid. Studentene må gjennomgå pre-lab og sikkerhetskurs før de kan påbegynne laboratoriekurs. Laboratoriekurset inneholder også skriftlige tester.  Gjennom en veksling mellom teoretiske og praktiske studier tilrettelegges det for at studentene skal utvikle evne til å samarbeide og til å arbeide selvstendig.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Minimum 90 prosent tilstedeværelse på laboratoriekurs.
 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse på seminarer med veiledet gruppearbeid.
 • Individuell praktisk test i laboratorieferdigheter, inntil 2 timer.
 • Laboratorierapporter etter gitte kriterier.
 • Gjennomført 3 skriftlige digitale tester.
 • Gjennomført sikkerhetsopplæring før deltagelse på laboratoriekurs.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 30 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med FARMA1110 Generell kjemi.