EPN

ERGOBPRA3 Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Occupational Therapy Practice Placement, Part 3
Studieprogram
Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Ergoterapeuter jobber på en rekke ulike arenaer. I denne praksisperioden tilbys et bredt utvalg av praksisplasser hvor det tilrettelegges for at studentene i størst mulig grad kan velge å fordype seg i et område de har særlig interesse for.

Det er mulig å søke om å ha praksis på nye og innovative arenaer hvor ergoterapeuter ikke nødvendigvis jobber allerede. Det kan også være aktuelt med prosjektpraksis og mulighet for å knytte praksis til arbeid med bacheloroppgaven.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan reflektere over hvordan aktivitetsanalyse kan anvendes innovativt i utvikling av tjenester
 • kan gjøre rede for organisatoriske og strukturelle forhold som virker inn på yrkesutøvelsen ved praksisstedet
 • har kunnskap om menneskerettigheter og etikk og kan knytte dette til aktuell praksisplass og praksisplassens posisjon i samfunnet lokalt og globalt
 • kan velge og gjøre rede for egnede strategier for veiledning og ledelse i møte med brukere, kolleger og andre samarbeidspartnere

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan gjennomføre systematisk aktivitetsanalyse på individ-, gruppe- og/eller systemnivå, og utvikle tiltak for å muliggjøre deltakelse
 • kan arbeide kunnskapsbasert og selvstendig med arbeidsoppgaver som er aktuelle på praksisstedet, som for eksempel kartlegging, vurdering, intervensjon og evaluering på individ-, gruppe- og/eller systemnivå
 • kan anvende terapeutisk og etisk kompetanse selvstendig i møte med personer som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • kan søke og vurdere vitenskapelig litteratur som er relevant for egen profesjonsutøvelse
 • kan benytte klinisk resonnering for å utvikle egen profesjonalitet
 • kan lede grupper eller møter med brukere eller kolleger
 • kan identifisere behov for utvikling eller ny kunnskap i ergoterapi knyttet til praksisstedet, og bidra faglig med formidling av kunnskap i forhold til dette

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan ta ansvar, vise initiativ og samarbeidsevne, fleksibilitet og selvstendighet
 • kan drøfte og kritisk reflektere over etiske dilemmaer og praktisere i henhold til yrkesetiske retningslinjer
 • kan ta initiativ og bidra til tverrprofesjonelt samarbeid og formidle ergoterapifaglig kompetanse i dette samarbeidet
 • kan formidle og dokumentere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse skriftlig og muntlig i de former og prosedyrer som er relevant for praksisstedet
 • kan vurdere og forebygge risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge dette opp systematisk

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisperioden går normalt over 12 uker og starter med forberedelser på utdanningen. Praksisukene er videre organisert slik at studentene er 30 timer i praksis og resterende er studietid. Studentene har en veileder på praksisstedet og en kontaktlærer ved utdanningen. For de som søker seg til prosjektpraksis kan veileder ha annen faglig bakgrunn enn ergoterapi. I slike tilfeller tilbys tettere oppfølging fra kontaktlærer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende må være godkjent:

 • samarbeidsavtale med konkretisering av læringsutbyttet

Det er i tillegg krav om tilstedeværelse i praksisstudier, se «vurdering av praksis» i programplanens hoveddel for mer informasjon.

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier. Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, samarbeidsavtalen med konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort i løpet av praksisperioden.

For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). Se «vurdering av praksis» i programplanens hoveddel for mer informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Midt- og sluttvurdering av praksis gjennomføres av praksisveileder og kontaktlærer fra universitetet. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.