EPN

ERGOBPRA1 Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Occupational Therapy Practice Placement, Part 1
Studieprogram
Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom systematisk arbeid og terapeutisk bruk av aktivitet bidrar ergoterapeuter til å muliggjøre aktivitet og deltakelse. Praksis utgjør en tredjedel av studiet og er en svært viktig del av ergoterapeututdanningen. I denne første lengre praksisperioden får den enkelte student egen erfaring fra ett praksissted, samtidig som studentkullet samlet får innblikk i variert ergoterapeutisk yrkesutøvelse, ettersom praksisplassene kan være på alle arenaer der det jobber ergoterapeuter.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan beskrive ergoterapiens plassering innenfor praksisstedets rammer og organisering i det norske helse- og velferdssystemet
 • kan beskrive kartlegging, tiltak og evaluering med utgangspunkt i en ergoterapeutisk arbeidsprosessmodell
 • kan forklare aktivitetsanalyse som en del av en ergoterapeutisk arbeidsprosess
 • kan beskrive kasus fra praksis ved hjelp av ergoterapeutiske modeller/teorier

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan planlegge og gjennomføre terapeutisk bruk av aktivitet etter veiledning, og kan resonnere klinisk over dette arbeidet
 • kan benytte et redskap for å gjennomføre og dokumentere systematisk aktivitetsanalyse i møte med brukere
 • kan søke opp og formidle faglitteratur som er relevant for problemstillinger ved praksisstedet
 • kan systematisk kartlegge brukerens aktivitetshistorie, ressurser og utfordringer i aktivitetsdeltakelse
 • kan utføre livreddende førstehjelp

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan tilpasse sin kommunikasjon i møte med brukere og andre samarbeidspartnere
 • tar initiativ og viser ansvar for egen læring 
 • kan finne og henvise til lovverk som er relevant for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
 • kan identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i møte med personer som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • opptrer respektfullt og i tråd med ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisperioden går over ti uker og starter med en ukes forberedelser på utdanningen. Praksisukene er videre organisert slik at studentene er tre dager i praksis og en dag på utdanningen. Studentene har en ergoterapeut som veileder på praksisstedet og en kontaktlærer ved utdanningen, og følger normalt arbeidstiden på praksisstedet. I forberedelsene og samlingene på utdanningen vil det være ferdighetstrening, kasusbasert undervisning, forelesninger, gruppeseminarer og workshop med digital historiefortelling.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende må være godkjent:

 • gjennomført kurs i førstehjelp
 • samarbeidsavtale med konkretisering av læringsutbyttet

Det er i tillegg krav om tilstedeværelse i praksisstudier, se «vurdering av praksis» i programplanens hoveddel for mer informasjon.

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier. Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, samarbeidsavtalen med konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort i løpet av praksisperioden.

For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). Se «vurdering av praksis» i programplanens hoveddel for mer informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder og kontaktlærer fra universitetet. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitet.