EPN-V2

ERGOB3900 Fagutvikling og metode - bacheloroppgaven Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional Development and Methods - Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom tredje studieår arbeider studentene med en bacheloroppgave. Arbeidet med bacheloroppgaven gir studentene erfaring med systematisk prosjektarbeid over tid, hvor fagutvikling og utvikling av ny kunnskap i et fellesskap er sentralt. Vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske kunnskaper og ferdigheter er gjennomgående temaer i arbeidet med bacheloroppgaven.

I del en, som starter i begynnelsen av høstsemesteret, vil fokus være på hvordan planlegge et prosjektarbeid. Studenten starter med å fordype seg faglig i tema som skal danne grunnlag for bacheloroppgaven. Dette skjer gjennom å søke seg til et forsknings- eller utviklingsprosjekt som er tilgjengelig ved OsloMet eller hos andre samarbeidspartnere. Studentene vil få tildelt en veileder som følger utviklingen av prosjektskissen.

I del to, som avslutter studiet, vil fokus være på å gjennomføre prosjektet og skrive bacheloroppgave.

Oppgaven skal være knyttet til et forsknings- og utviklingsarbeid innen ergoterapi og aktivitetsvitenskap.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om oppdatert nasjonal og internasjonal forskning innen bacheloroppgavens tema
 • har kunnskap om fagutvikling og prosjektarbeid og kan benytte kunnskapen i eget prosjekt
 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetoder, og kan diskutere hvordan dette har betydning for kunnskapsutvikling i ergoterapi

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende problemløsende og kreative strategier i utvikling av en prosjektskisse
 • kan utarbeide en problemstilling og en prosjektplan
 • kan anvende vitenskapsteori, forskningsetikk og -metoder i eget bachelorprosjekt
 • kan anvende en relevant vitenskapelig metode og gjennomføre datainnsamling og analyse
 • kan utarbeide abstrakt og bacheloroppgave basert på tradisjoner innen forskningsformidling
 • kan innhente, anvende og diskutere relevante forskningsartikler og annen faglitteratur fra nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid innen bacheloroppgavens tema
 • kan diskutere bacheloroppgavens tema og resultater opp mot ergoterapiteori og aktivitetsvitenskap
 • kan diskutere, vurdere og reflektere over resultater og faktorer som har påvirket resultatenes pålitelighet og gyldighet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan under veiledning planlegge og gjennomføre ergoterapifaglige utviklingsprosjekter i samarbeid med andre
 • kan kritisk reflektere over forskningsetiske spørsmål og retningslinjer
 • kan skriftlig formidle, diskutere og presentere resultater fra eget prosjekt

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer omfatter selvstendig arbeid, prosjektarbeid i gruppe og seminarer. Seminarene vil ha fokus på vitenskapsteori og ulike vitenskapelige metoder og tilnærminger. Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig for studentene på forhånd og tiden på universitetet vil bli brukt til diskusjon og gruppearbeid.

Prosjektarbeid

Studentene arbeider selvstendig i grupper og får veiledning på prosjektarbeidet og oppgaveskriving. I del en skal studentene dokumentere en prosjektplan gjennom å skrive en prosjektskisse. I del to skal studentene gjennomføre prosjektet og skrive selve bacheloroppgaven. Veiledningen er organisert ut fra prosjektene studentene jobber med, og foregår dels i større grupper med innlagte presentasjoner og diskusjoner med kollegatilbakemelding, og dels i den enkelte bachelorgruppe.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning
 • skriftlig oppgave i form av prosjektskisse for bacheloroppgaven, inntil 1500 ord. Oppgaven skrives og leveres i gruppe på normalt to studenter.

Vurdering og eksamen

Skriftlig bacheloroppgave i gruppe på normalt to studenter, inntil 7000 ord.

Ny eksamen: Dersom bacheloroppgaven blir vurdert til F (ikke bestått) har studentene anledning til å levere omarbeidet oppgave én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.