EPN

ERGOB3000 Global helse, ledelse og innovasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Global Health, Leadership and Innovation
Studieprogram
Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I et globalisert samfunn i en verden i stadig endring trenger ergoterapeuter kompetanse på å tenke nytt og utvikle faget i tråd med samfunnets behov. Ergoterapeuter skal rustes for å jobbe med menneskers helse og mulighet for deltakelse, både lokalt og globalt. Å kunne jobbe systematisk og selvstendig med prosjekter er viktig for ergoterapeuter, og i dette emnet vil kompetanse innen ledelse og veiledning også være i fokus. Emnet inkluderer tema om helsefremmende arbeidsplasser og hvordan ergoterapeuter kan bruke sin kompetanse for å fremme gode arbeidsmiljø, både for seg selv og andre.

I tillegg skal studentene delta i det tverrfaglige undervisningsopplegget INTER1300.

INTER1300 «Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge» (1,5 studiepoeng)

INTER1300 «Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge» utgjør den tredje modulen i universitetets undervisningsopplegg INTERACT.

INTER1300 handler om å få økt bevissthet og kunnskap om hvordan man som framtidig profesjonsutøver kan samarbeide med andre profesjoner om og med barn, unge og deres foresatte. Utfordringer og muligheter i et slikt samarbeid inngår i denne modulen. Eksempler fra studentens praksisperioder vil være en sentral del av dette. I denne modulen vil det være et særlig fokus på barn og unge med utfordringer.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1300* har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for forsknings- og utviklingsarbeid innen ergoterapi knyttet til folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan forklare hvordan nasjonale og globale helse- og miljøutfordringer påvirker retten til aktivitet og deltakelse
 • kan gjøre rede for innovasjon, entreprenørskap og bærekraft innen ergoterapi for å møte framtidens utfordringer
 • kan gjøre rede for ledelse av ergoterapi som innebærer planlegging, koordinering og budsjettering av tjenesten
 • kan gjøre rede for ulike tverrprofesjonelle samarbeidsmåter i praksisfeltet*
 • kan gjøre rede for utfordringer og muligheter i tverrprofesjonelle samarbeidsprosesser*

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan demonstrere kunnskap om ergonomi og tilrettelegging av helsefremmende arbeidsplasser
 • kan reflektere over sammenheng mellom helse, oppvekst, utdanning, arbeid og levekår for å bidra til utvikling av god folkehelse og arbeidsinkludering for både enkeltpersoner og grupper
 • kan anvende verktøy for innovasjon og entreprenørskap relatert til global helse, og formidle resultater til et publikum
 • kan anvende veiledende, ressursorienterte og myndiggjørende strategier som fremmer aktivitet og deltakelse
 • kan organisere veiledning og ta ansvar for ledelse i møte med studenter og andre samarbeidspartnere
 • kan med utgangspunkt i eksempler fra egen praksis analysere og vurdere tverrprofesjonelle samarbeidsprosesser om og med barn og unge med utfordringer*
 • kan etablere et tverrprofesjonelt samarbeid for og med barn, unge og deres foresatte*

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer og argumentere for likeverdige tjenester, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan bidra til tjenesteinnovasjon, systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser
 • kan samarbeide med frivillige, personer og organisasjoner, og andre relevante aktører
 • har en forståelse av grunnlaget for og nødvendigheten av tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn, unge og deres foresatte og av eget profesjonelt bidrag i samarbeidet*

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter studentdrevet undervisning, prosjektarbeid, forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Studentdrevet undervisning

I emnet er det fokus på å utvikle ferdigheter i veiledning og ledelse. Studentene skal være gruppeledere for førsteårsstudenter, og gi veiledning og tilbakemelding på en skriftlig oppgave som førsteårsstudentene har i emnet ERGOB1200.

Knyttet til global helse skal studentene i gruppe presentere ulike tema innen folkehelse for hverandre ved bruk av digitale fortellinger eller annen digital formidling.

Prosjektarbeid

Emnet omfatter prosjektarbeid knyttet til helsefremmende arbeidsplasser og forebyggende arbeid i bedrifter. Studentene skal selv finne en bedrift hvor de kan observere og kartlegge behov som er avklart i samråd med bedriften.

Videre jobber studentene med innovasjon og fagutvikling gjennom å utvikle et prosjekt og planlegge en ergoterapiintervensjon for mennesker i utsatte og sårbare situasjoner, med fokus på folkehelse og sosial ulikhet i helse.

INTER1300

Digital samhandling er sentralt i undervisningen. Studentene jobber i tverprofesjonelle grupper over to seminardager.  Studentgruppene skal samtale, reflektere, diskutere utvalgte case og gi hverandre tilbakemeldinger på arbeider.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanlagt undervisning
 • gjennomført veiledning og gruppeledelse av førsteårsstudenter, og gitt tilbakemelding på deres skriftlige oppgave
 • digital presentasjon av et globalt folkehelsetema i grupper på 4-6 studenter
 • gjennomført prosjekt om helsefremmende arbeidsplasser i grupper på 4-6 studenter
 • gjennomført prosjekt om innovasjon og bærekraft i ergoterapi i grupper på 4-6 studenter

Arbeidskrav knyttet til INTER1300:

 • Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 30 minutter.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.