Emneplan forERGOB1200 Inkludering, tilhørighet og samfunnsdeltakelse

Innledning

Alle mennesker har rett til et aktivt hverdagsliv og å delta i samfunnet. Det er en del av samfunnsansvaret til ergoterapeuten å fremme denne retten. Dersom mennesker av ulike årsaker ikke får muligheten til å leve et aktivt og meningsfullt liv med sosial tilknytning, kan dette ha negativ påvirkning på helsen. I dette emnet jobber studentene med et prosjekt som tar sikte på å utvikle en idé til et aktivitetsbasert tiltak for å fremme inkludering og tilhørighet for en sårbar eller utsatt gruppe i samfunnet. 

I tillegg skal studentene delta i det tverrfaglige undervisningsopplegget INTER1100.

INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer» (1,5 studiepoeng)

INTER1100 «Den samme ungen – ulike arenaer» inngår i en større satsing ved OsloMet - storbyuniversitetet, der målet er å øke kvaliteten i profesjonsutdanninger som retter seg mot barn og unge. Gjennom INTERACT får studentene tilgang til økt forskningsbasert kunnskap om barn og unges hverdag, samtidig som de får trening i å samhandle med studenter fra andre utdanninger. Slik legger INTERACT grunnlaget for bedre samordning av samfunnets tjenester rettet mot barn og unge og deres foresatte. INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer» utgjør den første modulen i INTERACT-satsingen.

INTER1100 gir en felles faglig plattform for alle involverte studenter. Den handler om å få bevissthet og kunnskap om egen og andres profesjonsutdanninger som retter seg mot barn og unges oppvekst.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1100* har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

 • kan vurdere og presentere inkluderende og ekskluderende forhold som påvirker deltakelse og tilhørighet i storbyen

 • kan beskrive prinsippene for brukermedvirkning og ressursorientering i lokalsamfunn

 • kan gjøre rede for barn og unges oppvekstprosesser i et samfunn preget av sosialt og kulturelt mangfold*

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende relevant lovverk i argumentasjon for likeverdige tilbud for ulike grupper i et mangfoldig samfunn

 • kan anvende aktivitetsvitenskap og kunnskap om menneskerettigheter for å argumentere for menneskers rett til aktivitet og deltakelse

 • kan reflektere over aktiviteters kulturelle betydning for tilhørighet i lokalsamfunn

 • kan planlegge og begrunne bruk av aktivitet for å fremme inkludering og tilhørighet tilpasset en brukergruppe i storbyen

 • kan samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om relevante utfordringer i barn og unges hverdagsliv*

 • kan diskutere og reflektere over sin egen framtidige profesjonsrolle i et tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte*

Generell kompetanse

Studenten

 • kan opptre respektfullt og bygge relasjoner til medstudenter og til personer i storbyen som omfattes av prosjektarbeidet

 • har en forståelse av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres*

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer omfatter forelesninger, arbeid og veiledning i prosjektgrupper og feltstudier i Oslo. På grunnlag av feltstudiene utarbeider studentene en prosjektplan med design av et aktivitetstiltak rettet mot en valgt brukergruppe. Det jobbes med prosjektplanen gjennom hele emnet.

INTER1100

I INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer», inngår 2 seminardager, digitale læringsressurser og samtale- og observasjonsoppgaver knyttet til tverrprofesjonelt gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning

 • individuelt refleksjonsnotat som beskriver gruppeprosessen og eget bidrag i denne, inntil 350 ord

INTER 1100

 • gjennomført gruppearbeid i tverrprofesjonell gruppe på 8 - 10 studenter over to dager

 • individuell logg i individuell mappe i Canvas. Omfang: 300 ord (+ - 10 %)

Dersom en student ikke har møtt på hele eller deler av seminar eller gruppearbeid, må studenten utføre en kompensatorisk oppgave.

Vurdering og eksamen

Skriftlig prosjektplan i gruppe på 4-6 studenter, inntil 1500 ord

Ny eksamen: Ved ikke bestått ordinær eksamen har studentene anledning til å levere omarbeidet versjon av besvarelsen én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Inclusion, Belonging and Social Participation
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i ergoterapi
Emnehistorikk