EPN

ERGOB1100 Menneskets forutsetninger for aktivitet og deltakelse i hverdagslivet Emneplan

Engelsk emnenavn
Human Prerequisites for Occupation and Participation in Everyday Life
Studieprogram
Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Grunnleggende kunnskap om menneskets psykologi, anatomi og fysiologi er nødvendig for at ergoterapeuten skal kunne fremme deltakelse i aktivitet, analysere hva som hindrer utførelse av aktivitet og kunne iverksette relevante tiltak.  Studentene vil lære om menneskekroppens funksjonelle anatomi, menneskets utvikling gjennom livsløpet og betydningsfulle aktiviteter i de ulike livsfasene.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for muskel- og skjelettsystemets struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for sirkulasjons- og respirasjonssystemenes struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for nervesystemets struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for sanseapparatets struktur og funksjon  
 • kan belyse sammenhengen mellom bevegelse, sansing, persepsjon og kognisjon i utførelse av daglige aktiviteter (bevegelsesvitenskap)  
 • kan gjøre rede for grunnleggende kunnskap om gruppepsykologi og sosial påvirkning,  motivasjon, læring, kognisjon og emosjon 
 • kan beskrive hovedtrekkene i motorisk utvikling  
 • kan beskrive hovedtrekkene i psykososial og kognitiv utvikling fra barndom til alderdom 
 • kan forklare betydningen av viktige aktiviteter og aktivitetsarenaer i ulike livsfaser, med fokus på barn og lek, voksne og arbeid, samt eldre og hverdagsaktiviteter  

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan planlegge og benytte aktiviteter terapeutisk og adekvat i forhold til en gitt brukergruppe
 • kan anvende funksjonell anatomi og biomekanikk i analyse av hverdagsaktiviteter

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan undervise medstudenter og lærere i et tema knyttet til emnet
 • kan vise respekt og ivareta medstudenter i samhandling relatert til undersøkelser som innebærer berøring og nærhet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og gruppearbeid. 

Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd, slik at mye av tiden på universitetet blir brukt til oppgaveløsning og gruppearbeid. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper for selvstudier. I emnet inngår ferdighetstrening med overflateanatomi, der studentene bruker hverandre for å undersøke kroppens struktur og funksjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen i eksamensdel 1 må følgende være godkjent:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning tilknyttet eksamensdel 1

For å fremstille seg til eksamen i eksamensdel 2 må følgende være godkjent:

 • Oppfylt tilstedeværelseskrav tilknyttet eksamensdel 1 og i tillegg minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning tilknyttet eksamensdel 2

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

Del 1) Individuell skriftlig hjemmeeksamen med en kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, 1,5 timer. Fokus er på fysiologi, psykologi, motorisk utvikling og aktiviteter/aktivitetsarenaer i ulike livsfaser.

Del 2) Individuell praktisk/muntlig eksamen, inntil 30 minutter. Fokus er på funksjonell anatomi, bevegelsesanalyse og overflateanatomi. 

Det gis en samlet karakter som er basert på følgende vekting av eksamensdelene: skriftlig hjemmeeksamen 50 prosent, praktisk/muntlig eksamen 50 prosent. Begge eksamensdeler må være vurdert til A-E for at studenten skal bestå eksamen.

Ny eksamen: Dersom studenten får karakteren F i en av delene, må denne delen tas på nytt.

Det kan framsettes klage over karakterfastsetting på skriftlig hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1) Alle hjelpemidler tillatt

Del 2) Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Del 1) Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier og vurderer 20 prosent av besvarelsene sammen med intern sensor. Én intern sensor vurderer øvrige besvarelser. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Del 2) Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.