EPN-V2

ERGOB1100 Menneskets forutsetninger for aktivitet og deltakelse i hverdagslivet Emneplan

Engelsk emnenavn
Human Prerequisites for Occupation and Participation in Everyday Life
Studieprogram
Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Grunnleggende kunnskap om menneskets psykologi, anatomi og fysiologi er nødvendig for at ergoterapeuten skal kunne fremme deltakelse i aktivitet, analysere hva som hindrer utførelse av aktivitet og kunne iverksette relevante tiltak. Studentene vil lære om menneskekroppens funksjonelle anatomi, menneskets utvikling gjennom livsløpet og betydningsfulle aktiviteter i de ulike livsfasene.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for muskel- og skjelettsystemets struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for sirkulasjons- og respirasjonssystemenes struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for nervesystemets struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for sanseapparatets struktur og funksjon
 • kan belyse sammenhengen mellom bevegelse, sansing, persepsjon og kognisjon i utførelse av daglige aktiviteter (bevegelsesvitenskap)
 • kan gjøre rede for grunnleggende kunnskap om gruppepsykologi og sosial påvirkning, motivasjon, læring, kognisjon og emosjon
 • kan beskrive hovedtrekkene i motorisk utvikling
 • kan beskrive hovedtrekkene i psykososial og kognitiv utvikling fra barndom til alderdom
 • kan forklare betydningen av viktige aktiviteter og aktivitetsarenaer i ulike livsfaser, med fokus på barn og lek, voksne og arbeid, samt eldre og hverdagsaktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og benytte aktiviteter terapeutisk og adekvat i forhold til en gitt brukergruppe
 • kan anvende funksjonell anatomi og biomekanikk i analyse av hverdagsaktiviteter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan undervise medstudenter og lærere i et tema knyttet til emnet
 • kan vise respekt og ivareta medstudenter i samhandling relatert til undersøkelser som innebærer berøring og nærhet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og gruppearbeid.

Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd, slik at mye av tiden på universitetet blir brukt til oppgaveløsning og gruppearbeid. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper for selvstudier. I emnet inngår ferdighetstrening med overflateanatomi, der studentene bruker hverandre for å undersøke kroppens struktur og funksjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen i eksamensdel 1 må følgende være godkjent:

 • Minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning tilknyttet eksamensdel 1

For å fremstille seg til eksamen i eksamensdel 2 må følgende være godkjent:

 • Oppfylt tilstedeværelseskrav tilknyttet eksamensdel 1 og i tillegg minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning tilknyttet eksamensdel 2

Vurdering og eksamen

Opptakskravet er fullført bachelorgrad eller treårig grunnutdanning i sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, sykepleie eller psykologi.

Opptak skjer i henhold til Forskrift om opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Tilleggspoeng

Det gis 1 tilleggspoeng for søkere med grunnutdanning i barnevern og sosialt arbeid.

Det gis tilleggspoeng (maksimalt 1) for relevant praksis ut over opptaksgrunnlaget. Relevant praksis er erfaring fra helse- og sosialfeltet.

Alle søkere blir rangert på grunnlag av den totale poengsummen.

Politiattest

Det må fremlegges politiattest ved opptak til studiet. Politiattesten leveres ved studiestart.

Hjelpemidler ved eksamen

Familiebehandling er et deltidsstudium med tre års normert studietid, og har et omfang på 120 studiepoeng. Studiebelastningen er på 67 prosent. Studiet består av tre deler; obligatoriske teoriemner, masterklinikk og masteroppgave. De teoretiske emnene utgjør 60 studiepoeng, masterklinikk 30 studiepoeng og masteroppgave 30 studiepoeng.

Studiestart er obligatorisk. All undervisning foregår på dagtid, og er ikke samlingsbasert. Undervisningen vil forsøksvis legges i bolker. Teoriemnene bygger på hverandre. Det anbefales derfor å ta emnene i den rekkefølge de er satt opp i i oversiktstabellen.

I andre semester tas Vitenskapsteori, samt ett av metodeemnene. Det gjenstående metodeemnet tas i fjerde semester. Studenten bør derfor først velge metoden de planlegger å bruke i masteroppgaven.

Emnene Systemisk grunnlagsforståelse og Psykiske tilstandsbilder hos barn og unge må være bestått før studenten kan begynne sin praksisperiode. I masterklinikken integreres ulike behandlingsmetoder gjennom veiledet praksis.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid. Pågående forskningsprosjekter som studenten kan knytte seg til vil bli presentert i andre semester på instituttets mastertorg. I andre semester skal studenten utarbeide en prosjektskisse for masteroppgaven og deretter søke om veiledning. Oppgaven ferdigstilles i sjette semester.

Alle emner som inngår i graden må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven til sensur.

Vurderingsuttrykk

I emnet Masterklinikk får studenten trening i å integrere personlig terapeutisk utvikling, teori, forskningsbasert kunnskap og metode. Praksisperioden er på totalt 300 timer. Studenten får trening i å arbeide med nettverk, familie, par og enkeltklienter, og får evaluert eget arbeid fra en veileder og medstudenter.

Både undervisning/workshop, praksis og arbeidskrav i emnet er lagt opp med tanke på at det skal være en progresjon i den personlige terapeutiske utviklingen og læringen i løpet av årene emnet går over. Samspillet mellom teori og praksis står sentralt gjennom hele utdanningen.

Universitetet har ansvar med å skaffe praksisplasser og å inngå avtaler med praksisplassene, og har i henhold til lov om universitet og høgskoler ansvaret for endelig vurdering av studenten. For øvrig vises det til forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet som omhandler praksis.

Sensorordning

I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet § 5-1.2 kan det settes vilkår for å gå opp til eksamen.

Det framgår av emnebeskrivelsene om det er satt opp arbeidskrav (herunder krav til obligatorisk nærvær) innenfor et emne. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke er levert eller ikke er godkjent mister studenten retten til å framstille seg til eksamen i det enkelte emne.

Regler for deltakelse i gruppearbeid under arbeidskrav og eksamen

Studenten forplikter seg til å yte likeverdige bidrag til sin gruppe. Hvis det i løpet av arbeidsprosessen oppstår uenighet i gruppen med hensyn til likeverdig bidrag/deltakelse i gruppearbeidet, skal saken umiddelbart tas opp med veileder/fagkoordinator og eventuelt tas videre til fagansvarlig. Dersom kravet om likeverdig deltagelse og frammøte ikke er oppfylt, defineres dette som «ikke godkjent» for den aktuelle studenten og han/hun får ikke gå opp til eksamen. Det gis normalt ikke mulighet til å levere en individuell besvarelse. Ny/utsatt eksamen må da gjennomføres neste studieår.