EPN

ERGOB1000 Aktivitet og deltakelse i hverdagslivet Emneplan

Engelsk emnenavn
Occupation and Participation in Everyday Life
Studieprogram
Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Ergoterapi tar utgangspunkt i at aktivitet og deltakelse i hverdagslivet har stor betydning for menneskers helse og livskvalitet. Teori som belyser sammenhengen mellom mennesket, aktivitet og omgivelser blir introdusert. Dette emnet tar utgangspunkt i aktivitetsvitenskap, aktivitetsanalyse og omgivelsenes betydning. Emnet inkluderer et arbeidskrav som er felles for alle ergoterapeututdanninger i Norge knyttet til aktivitetsanalyse.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan forklare hensikten med aktivitetsanalyse i ergoterapi  
 • kan forklare aktivitetsform og hvordan form påvirkes av omgivelser  
 • kan beskrive ergoterapifagets utvikling og betydning i samfunnet
 • kan gjøre rede for ergoterapeutiske modeller som belyser sammenhengen mellom menneske, aktivitet og omgivelser
 • kan forklare hvordan hverdagslivets aktiviteter, roller og kultur påvirker helse og aktivitetsidentitet
 • kan forklare sammenhengen mellom levevaner, aktivitetsbalanse, helse og livskvalitet
 • kan forklare prinsipper for god kommunikasjon og betydningen av kommunikasjon i ergoterapeutisk yrkesutøvelse

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan utføre analyse av aktivitetsform i valgt kontekst med et redskap for aktivitetsanalyse
 • kan anvende analyse av aktivitetsform for å identifisere faktorer som fremmer og hemmer aktivitetsutførelse
 • kan drøfte materielle, fysiske, sosiale og kulturelle omgivelsers betydning for aktivitet og deltakelse og anvende prinsippene for universell utforming
 • kan anvende litteratursøk og korrekt kildehenvisning i skriftlig formidling

Generell kompetanse  

Studenten 

 • er prosess- og målorientert i samarbeid om gruppeoppgaver
 • kan anvende en kreativ designprosess i ergoterapirelaterte oppgaver

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter ferdighetstrening i aktivitetsanalyse, prosjektarbeid om universell utforming, forelesninger og seminarer med kasusbasert undervisning og kreativ design. Emnet omfatter også en kort introduksjonspraksis på tre dager hos ergoterapeut. Studentene arbeider både individuelt og i gruppe.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning 
 • presentasjon av analyse av en aktivitetsform i gruppe på 4-7 studenter

Vurdering og eksamen

Individuell mappe bestående av 2 skriftlige oppgaver, maksimum 1500 ord per oppgave.

Det gis en samlet karakter på mappen. Ved karakterfastsetting teller de to oppgavene i mappen likt, men dersom én av oppgavene blir vurdert til F blir også samlet karakter F.

Ny eksamen: Studenten har anledning til å omarbeide oppgaven(e) i mappen som har fått F én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.