EPN

ENGC6120 Engelsk 1, trinn 1-7 Emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
English 1 for Primary School Teachers - Module 2
Studieprogram
Engelsk 1, trinn 1-7
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Emne 2 har fokus på ferdighetene knyttet til skriftlig kommunikasjon, men på en slik måte at progresjonen fra begynnerstadiet til barnetrinnets siste del står sentralt didaktisk og som et overordnet perspektiv på språkinnlæringen. Av denne grunn vil enkelte læringsutbytteformuleringer være relevante i både emne 1 og emne 2, men med litt ulikt fokus når det gjelder innhold. Hovedtemaene i emne 2 er beskrevet under Innhold nedenfor.

Forkunnskapskrav

Opptak på programmet og bestått eksamen emne 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om utvikling av ordtilfanget og språkets grammatiske struktur med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk eleven bruker, samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk
 • har kunnskap om barns språklæring i et flerspråklig perspektiv, språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer som fremmer skriftlig språkutvikling og lesing
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling og om prosesser som kan fremme disse i engelskfaget
 • har kunnskap om levemåter, tradisjoner og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring
 • har kunnskap om tilpasset språkopplæring for den aktuelle aldersgruppen
 • har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, kritisk bruk av kilder og personvern
 • har kjennskap til læreplan for engelskfaget i skolen og forholdet til det europeiske rammeverket for språk
 • har kunnskap om begynneropplæring i engelsk og utfordringer vedrørende overgangen fra begynnerstadiet til barnetrinnets siste del med vekt på skriftlig kommunikasjon
 • har kunnskap om nasjonal prøve i engelsk på barnetrinnet
 • har kjennskap til ulike læremidler og lærebøker som kan brukes i opplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan veilede elever i deres skriftlige språkutvikling og lesing gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk og andre språk elevene kan
 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn
 • kan legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som fremmer utvikling av lesing og skriving og et gradvis større ordforråd for alle elever
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levemåter, tradisjoner og kulturuttrykk i engelskspråklige land sett i relasjon til egen kultur, med hovedvekt på skriftlige og sammensatte tekster for barn
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan kritisk vurdere lærebøker og andre læringsressurser til bruk i opplæringen
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme skriftlig språklæring og formidling av fagstoff

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

Innhold

Emne 2 er en videreføring av arbeidet med sentrale språklige elementer, men med vekt på de grunnleggende ferdighetene å kunne lese og skrive engelsk. Overgangen til og progresjonen gjennom mellomtrinnet blir tematisert. Utvikling av ordforrådet og evnen til å bruke mer komplekse setningsstrukturer står sentralt samt utviklingen av lese- og skrivestrategier. Et gjennomgående tema i dette emnet, som i emne 1, er vurdering av elevenes læringsutbytte med veiledning, tilpasset opplæring og pedagogisk bruk av IKT. Språkopplæringen er knyttet til et variert utvalg tekster i ulike sjangere og læreverk som brukes i skolen, både i form av bøker og digitale ressurser.

Emne 2 fokuserer på

 • grunnleggende ferdigheter med vekt på skriftlig språkbruk (literacy)
 • utvikling av ordforråd og grammatiske strukturer
 • flerspråklighet som ressurs i språklæringen
 • vurdering av elevenes læringsutbytte med elevdeltakelse
 • kunnskap om lese- og skrivestrategier og tilpasset opplæring
 • varierte arbeidsformer og metoder i opplæringen
 • nasjonal prøve i engelsk på barnetrinnet
 • læringsressurser (dikt, fortellinger, eventyr, barne- og ungdomsbøker)

Arbeids- og undervisningsformer

Studiearbeidet i emne 2 består av samlinger, selvstudium av pensumlitteratur, innlevering av arbeidskrav (Assignments) på OsloMets digitale læringsplattform,og deltakelse i profesjonsrelevante forumdiskusjoner (Discussions). På samlingene blir fagstoff gjennomgått, og tid settes av til erfaringsdeling og utprøving av læringsaktiviteter. Det blir rikelige anledninger til å øve opp sine skriftlige engelskferdigheter i begge emnene.

I løpet av vårsemestret arbeider grupper på inntil fire studenter med et engelskfaglig utviklingsprosjekt. Utviklingsprosjektet danner grunnlag for muntlig eksamen (se avsnittet «Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk»). Gruppene velger selv et tema som har tilknytning til minst én av de grunnleggende ferdighetene i faget. De lager et undervisningsopplegg som inneholder læringsfremmende vurdering. Som gruppe samarbeider de om å planlegge, begrunne og vurdere erfaringene i prosjektet, men studentene må individuelt prøve ut opplegget i egen eller lånt klasse.

Praksis

Det inngår ikke obligatorisk praksis i emne 2, men det forutsettes at deltakerne prøver ut sin del av utviklingsprosjektet som de samarbeider om i grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må leveres på engelsk og være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges.

Tre oppgaver (Assignments):

 • Oppgave relatert til skriving og grammatikk i to deler: (A) individuell språklig analyse av litterære pensumtekster; (B) individuell elevtekstanalyse med omfang på minimum 1000 ord samt minimum tre bidrag i forumdiskusjon om erfaringen med vurderingen av elevtekst.
 • Oppgave i gruppe knyttet til utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter med krav om bruk av selvvalgt IKT-verktøy etter opplæring, med omfang tilsvarende 800-1000 ord tekst.
 • Oppgave i to deler: refleksjon over egen læring og utvikling i studiet (Del 1, 300-500 ord) og individuell plan for utviklingsprosjekt i egen eller lånt klasse (Del 2, ca. 800 ord).

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Vurdering og eksamen

ENGC6120 Engelsk 1, trinn 1-7, emne 2. 

Avsluttende vurdering i emnet gjennomføres i vårsemesteret.

Avsluttende vurdering har to komponenter.

 • En individuell skriftlig oppsummering og refleksjon med utgangspunkt i rapporten etter studentens utviklingsprosjekt. Omfang: om lag 1000 ord.
 • En muntlig eksamen i gruppe med diskusjon av studentenes utviklingsarbeid. Omfang: mellom 20 og 40 minutter avhengig av gruppestørrelse.

Det blir gitt én samlet karakter for de to komponentene. Karakteren gis individuelt etter avsluttet muntlig eksamen. Eksamensspråket er engelsk. 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som til ordinær eksamen. Ny/utsatt eksamen som påfølger en ordinær gruppeeksamen kan gjennomføres som individuell eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Det er tillatt å medbringe den innleverte skriftlige rapporten fra utviklingsprosjektet, læreplanen i engelskfaget (LK20) og et ark med notater til muntlig eksamen.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykk er gradert karakter A-F.

Vurderingskriterier

A: Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser fremragende evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

B: Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser meget god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

C: Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

D: Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser begrenset evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

E: Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

F (Ikke godkjent): Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensor kvalitetssikrer eksamensoppgaven, som har en klart definert ramme for form og innhold.

Opptakskrav

Se programplanen.