Emneplan forENGC6110 Engelsk 1, trinn 1-7 Emne 1

Innledning

Emne 1 har fokus på ferdighetene knyttet til muntlig kommunikasjon, men på en slik måte at progresjonen fra begynnerstadiet til barnetrinnets siste del står sentralt didaktisk og som et overordnet perspektiv på språkinnlæringen. Av denne grunn vil enkelte læringsutbytteformuleringer være relevante i både emne 1 og emne 2, men med litt ulikt fokus når det gjelder innhold. Hovedtemaene i emne 1 er beskrevet under Innhold nedenfor.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lydsystemet i engelsk, vokabular og grunnleggende grammatiske strukturer med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk eleven kan
 • har kunnskap om barns språklæring i et flerspråklig perspektiv, språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer som fremmer utvikling av muntlig engelsk
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling og om prosesser som kan fremme disse i engelskfaget
 • har kunnskap om tilpasset språkopplæring for den aktuelle aldersgruppen
 • har innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • har kjennskap til læreplan for engelskfaget i skolen
 • har kunnskap om begynneropplæring i engelsk og utfordringer vedrørende overgangen fra begynnerstadiet til barnetrinnets siste del med vekt på muntlig kommunikasjon
 • har kunnskap om ulike kartleggingsverktøy til bruk i begynneropplæringen
 • har forståelse for læringspotensialet som ulike læringsarenaer, eksempelvis digitale medier, bidrar til på barnetrinnet
 • har kjennskap til ulike læremidler som kan brukes i opplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan veilede elever i deres muntlige språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk eleven kan
 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god muntlig språkmodell for elevene
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn
 • kan legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid som fremmer utvikling av lytting og tale og et gradvis større ordforråd for alle elever
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster med hovedvekt på muntlige tekster for barn
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurderingspraksis
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

Innhold

Emne 1 er en innføring i engelsk språk med vekt på arbeid i klasserommet med de grunnleggende ferdighetene å kunne lytte til, forstå og snakke engelsk. Ordinnlæring og bruk av enkle setningsmønstre står sentralt og utvikling av tjenlige lytte- og talestrategier. Det gjør også grunnleggende fonetikk og intonasjon og utvikling av fonologisk bevissthet. Et gjennomgående tema i dette som i emne 2 er vurdering av elevenes læringsutbytte med veiledning, kartlegging av ferdigheter, tilpasset opplæring og pedagogisk bruk av IKT. Språkopplæringen er knyttet til et rikt utvalg tekster i ulike sjangere og læreverk som brukes i skolen, både i form av bøker og digitale ressurser.

Emne 1 fokuserer på

 • grunnleggende ferdigheter med vekt på muntlig språkbruk
 • ordinnlæring og enkle setningsmønstre
 • vurdering av elevenes læringsutbytte
 • kunnskap om lytte- og talestrategier og tilpasset opplæring
 • kartleggingsmateriell for begynneropplæringen
 • læringsressurser (rim, regler, sanger, fortellinger, eventyr, bildebøker)

Arbeids- og undervisningsformer

Siden elevenes muntlige kommunikasjon på engelsk er vektlagt, og siden det er viktig for

Siden elevenes muntlige kommunikasjon på engelsk er vektlagt, og siden det er viktig for engelsklæreren å kunne være en god språkmodell for elevene, er én av samlingene i emne 1 lagt til York. Studenter som ikke har anledning til å delta, gjennomfører alternative arbeidskrav.

Det øvrige studiearbeidet i emne 1 består av selvstudium av pensumlitteratur, innlevering av arbeidskrav (Assignments) på OsloMets digitale læringsplattform og deltakelse i forumdiskusjoner (Discussions). På samlingene blir fagstoff gjennomgått, og tid blir avsatt til erfaringsdeling og utprøving av læringsaktiviteter. Det blir rikelige anledninger til å øve opp sine muntlige engelskferdigheter i begge emnene.

Praksis

Det inngår ikke obligatorisk praksis i emne 1, men det forutsettes at deltakerne prøver ut og reflekterer over læringsaktiviteter og vurderingsformer i egen eller lånt klasse.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må leveres på engelsk og må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges.

Tre oppgaver (Assignments):

 • Oppgave relatert til ordlæring i tre deler: (A) individuell gjennomføring av aktivitet i egen klasse, (B) minimum to bidrag til forumdiskusjon med refleksjon omkring klasseromsaktivitet og (C) individuell muntlig refleksjon med rapport fra framlegg og diskusjon om ordlæring i eget lærerkollegium levert som tre til fem minutters lydfil.
 • Oppgave i tilknytning til utvikling av elevers muntlige ferdigheter i to deler: (A) minimum tre bidrag i forumdiskusjon om bruk av bildebok i klasserommet og (B) individuell fagartikkel med omfang på 800-1000 ord.
 • Arbeidsprogram med tilhørende arbeidskrav for studenter som ikke har anledning til å være med på samlingen i York. Dette fastsettes av faglærer.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Vurdering og eksamen

ENGC6110 Engelsk 1, trinn 1-7, emne 1. Individuell skriftlig hjemmeeksamen. 

Avsluttende vurdering i emnet gjennomføres i høstsemesteret.

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen. Eksamensspråket er engelsk. Hjemmeeksamen går over én uke (syv dager). Oppgavens omfang skal være om lag 2000 ord.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som til ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter, A-F.

Vurderingskriterier

A: Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser fremragende evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

B: Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser meget god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

C: Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

D: Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser begrenset evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

E: Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

F (Ikke bestått): Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensor kvalitetssikrer eksamensoppgaven.

Opptakskrav

Se programplanen.

Om emnet

Engelsk emnenavn
English 1 for Primary School Teachers - Module 1
Studieprogram
Høst: Engelsk 1, trinn 1-7
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Engelsk 1, trinn 1-7
Emnehistorikk