EPN-V2

EMVE3500 VVS og fornybar energi Emneplan

Engelsk emnenavn
HVAC and renewable energy (HVAC)
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studenten et grunnlag for å kunne prosjektere varme-, ventilasjon- og sanitærinstallasjoner i boliger og yrkesbygg. Studenten skal lære å ta del i prosjektering, utførelse og kontroll av VVS-tekniske anlegg i bygg, slik at disse fungerer optimalt med hensyn på energibruk og inneklima.

Anbefalte forkunnskaper

EMTS2200 Strømningsteknikk og EMTS2300 Varmetransport

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kan gjøre rede for myndighetenes krav, forskrifter, regler og bransjenormer for VVS-tekniske installasjoner
 • har kunnskap om energikilder og energiforsyning
 • har kunnskap om energi- inneklimaberegninger
 • har kunnskap om vannbårne oppvarmingssystemer
 • har kunnskap om kjølesystemer
 • har kunnskap ventilasjonsanlegg og ventilering av oppholdssoner
 • har kunnskap om sanitærtekniske installasjoner innomhus

Ferdigheter

Studenten kan:

 • velge energikilder/energiforsyning som tilfredsstiller myndighetskrav
 • gjennomføre energi- og inneklimaberegninger med relevant programvare
 • utarbeide kravspesifikasjon for oppvarmingssystemer
 • prosjektere/dimensjonere energieffektive vannbårne oppvarmingsanlegg
 • prosjektere/dimensjonere energieffektive kjølesystemer
 • utarbeide kravspesifikasjon for ventilasjonssystemer
 • prosjektere/dimensjonere energieffektive ventilasjonsanlegg, herunder aggregat og kanalnett
 • prosjektere/dimensjonere ventilasjonsløsninger på rom nivå som gir akseptabelt inneklima med hensyn på temperatur, trekk, luftkvalitet og lyd
 • prosjektere/dimensjonere sanitærtekniske installasjoner innomhus (vannforsyning og avløp)
 • prosjektere/dimensjonere varmtvannsforsyningsanlegg

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • planlegge, prosjektere, dimensjonere og kontrollere energieffektive VVS-tekniske installasjoner
 • arbeide i team for å gjennomføre et tverrfaglig prosjekt innen tidsfristen
 • formidle designløsninger både muntlig, visuelt og skriftlig

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid. Studentene får utlevert ukentlige øvingsoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav i forbindelse med prosjektet:

 • 3 milepælsmøter i gruppe
 • 1 muntlig og visuell presentasjon i gruppe

Vurdering og eksamen

1) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 5 timer, som teller 70 %

2) Prosjektarbeid i gruppe som teller 30 %. Rapport og presentasjon vurderes. Mulighet for individuell muntlig eksaminering.

Eksamensdel 1) Eksamensresultat kan påklages.

Eksamensdel 2) Eksamensresultat kan ikke påklages.

Begge eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet. Ved eventuell ny og utsatt individuell skriftlig eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Eksamensresultat kan da ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensdel 1) Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Eksamensdel 2) Alle

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Eksamensdel 1) En intern sensor.

Eksamensdel 2) To interne sensorer.

Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Professor Peter G. Schild