EPN

EMTS2600 Inneklima og måleteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Indoor climate and measurement technology
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom dette emnet vil studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap om inneklima i bygninger. De skal kunne vurdere inneklimakvalitet i et bygg og foreslå tiltak for å oppnå et godt inneklima. De vil også lære prinsipper for måleteori, gjennom forelesninger og praktisk måling av inneklimaparametere, samt måling i ventilasjonsanlegg.  

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav, men en fordel med grunnleggende kunnskaper i kjemi og fysikk

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav, men en fordel med grunnleggende kunnskaper i kjemi og fysikk 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten kan 

 • grunnleggende måleteori
 • redegjøre for spørreundersøkelser 
 • grunnleggende reaksjonskinetikk og massebalanser 
 • gjøre rede for myndighetenes krav, forskrifter, regler og bransjenormer for inneklima 
 • beskrive termisk, atmosfærisk, akustisk, aktinisk, og mekanisk miljø i inneklima 
 • kjenne sammenhengen mellom temperatur, metabolisme, bekledning og menneskets  komforttilstand i et bygg 
 • forstå sammenhengen mellom fuktig luft og temperatur og betydningen av fuktig luft i inneklima 
 • gjøre rede for inneklimaforhold som påvirker vekst av mikroorganismer 
 • forstå bakgrunnen for valg av miljøriktige byggematerialer 
 • redegjøre for forhold rundt renhold ved bygging og drift  
 • gjøre rede for risiko for legionellavekst i varmtvannssystemer og kjøletårn  
 • gjøre rede for sammenhengen mellom inneklima og sykdom og helse 
 • forstå hvordan et våtrom bør utformes  

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • vurdere usikkerhet i alle typer målinger av inneklimaparametere og sette opp et usikkerhetsbudsjett  
 • lage spørreundersøkelser om inneklima ved hjelp av «Ørebroskjemaet» og tolke resultatet. 
 • beregne nødvendige luftmengder ut ifra massebalanser og reaksjonskinetikk 
 • utføre målinger av inneklimaparametere som luftskifte, luftkvalitet, termiske, akustiske og aktiniske forhold inkludert radon og sammenlikne dem med myndighetskrav
 • vurdere materialbruken med hensyn på inneklimakvalitet og miljøbelastning 
 • foreta en mikrobiologisk analyse av en bygning, spesielt med hensyn på muggsopp 
 • bruke Mollierediagram for å beregne duggpunkt og andre termodynamiske data for fuktig luft  
 • anvende programvare for inneklimasimuleringer 
 • designe for optimalt vedlikehold for å unngå Legionellavekst i varmtvannssystemer og kjøletårn  
 • designe våtrom  

 Generell kompetanse 

Studenten kan 

 • planlegge og utføre inneklimaanalyser  
 • vurdere og presentere resultater av en inneklimaundersøkelse skriftlig og muntlig 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, prosjektarbeid  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

 • 5 laboratorieoppgaver i gruppe 
 • 4 skriftlige øvinger av 2-3 trykte sider 

Formålet med arbeidskravet er å gi studentene et faglig grunnlag for skriftlig eksamen. 

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to-deler:

1. Prosjektoppgave i gruppe, teller 30 %. Mulighet for individuell karaktersetting

2. Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer som teller 70 %.

Ved eventuell ny og utsatt individuell skriftlig eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Eksamensresultat kan da ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt på prosjektet

Alle skrevne og trykte hjelpemidler og kalkulator, på den skriftlige eksamen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Universitslektor  Bente Hellum.