EPN

EMPE2100 Elektroteknikk, måleteknikk og statistikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Electro technique, Measuring Technique and Statistics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Statistikk gir sammen med de andre realfagene det fundamentale grunnlaget for ingeniørfagene. Dette emnet skal gi studenten forståelse for statistiske og sannsynlighetsteoretiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder med sikte på anvendelser innen eget fagfelt og ingeniørfag generelt.

Måleteknikk omhandler  grunnleggende  prinsipper for måleteori, måling av inneklimaparametere samt måling i ventilasjonsanlegg. Ved alle typer målinger skal studentene kunne vurdere usikkerheten ved målingen og sette opp et usikkerhetsbudsjett.

I elektroteknikk skal studentene lære det teoretiske grunnlaget for å kunne beregne strøm, spenning og effekt i elektriske kretser, forstå strukturen i elektrotekniske anlegg, forstå elektrotekniske tegninger og få kjennskap til lover og forskrifter. Emnet skal gi studentene innsikt i elektriske anlegg relatert til inneklima og optimal energibruk.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for sentrale begreper innen mengdelære, sannsynlighetsteori, parameterestimering, hypotesetestingsteori og modellvalg
 • gjøre rede for sannsynlighetsfordelingene normal, binomisk, Poisson og eksponensisal og typiske problemstillinger hvor de kan anvendes
 • gjøre rede for grunnleggende begrep og prinsipp innen måleteknikk, herunder prinsippet for måling av inneklimaparametere, prinsippet for måling av luftmengde og trykktap i ventilasjonsanlegg
 • Gjøre rede for begrepet estimering av måleresultater ved bruk av usikkerhetsbetraktninger
 • gjøre rede for grunnleggende komponenter og elkraftkomponenter i strømforsyning som transformatorer, motorer samt de ulike spenningssystemene IT, TN og TT
 • kjenne til forskrifter, vern og styresystemer

Ferdigheter:

Studenten kan

 • anvende statistiske prinsipper og begreper fra eget fagfelt
 • utføre grunnleggende sannsynlighetsregning og parameterestimering
 • sette opp konfidensintervaller og utføre hypotesetester for normalfordelte og binomisk fordelte data
 • utføre enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser
 • sette opp et usikkerhetsbudsjett og beregne kombinert usikkerhet
 • måle inneklimaparametre i et rom, luftmengder og trykktap i ventilasjonsanlegg
 • vurdere disse målingene opp mot lover, tekniske forskrifter og norske standarder
 • beregne elektriske størrelser i både serie- og parallellkretser, enfase, trefase, DC og AC, samt utføre beregninger for transformator og motorer
 • anvende elektrotekniske tegnesymboler og tegne hovedstrøm-  og styrestrømskjemaer
 • anvende skjema for bryterkarakteristikk, dimensjonere kortslutnings- og overbelastningsvern og dimensjonere kabler

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • benytte statistiske tenkemåter på ingeniørproblemstillinger og formidle disse skriftlig og muntlig
 • løse ingeniørproblemstillinger ved sannsynlighetsregning, statistisk forsøksplanlegging, datainnsamling og analyse
 • vurdere usikkerheten ved forskjellige målinger
 • foreta inneklimamålinger og målinger i ventilasjonsanlegg, som muliggjør vurdering av lokale og generelle inneklimaforhold og tilførte luftmengder i et rom
 • beregne enkle elektriske kretser, forklare prinsipp for kraftsystem og kraftkomponenter i Norge
 • relatere prosjektering og drift av elektriske anlegg til inneklima og optimal energibruk, beregne og måle energibruk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og ekskursjon. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper og får veiledning av faglærer og/eller studentassistent.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 3 individuelle innleveringsoppgaver i form av regneoppgaver, én for hvert av temaene elektroteknikk og måleteknikk og en i statistikk. Tar ca 1,5 time å løse hver av dem. 
 • 4 laboratorieoppgaver i gruppe. Oppgavene dekker elektroteknikk og måleteknikk.  

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer. 

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet.

Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler vedlagt eksamensoppgaven. Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.