EPN

EMFE3100 Automasjon i bygg - ingeniørfaglig systememne Emneplan

Engelsk emnenavn
Building Automation
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studentene grunnleggende kunnskap om styring og regulering av energitekniske anlegg i bygninger. Studentene skal lære grunnleggende teori om bygnigsautomasjon, feltbus, protokoller, blokkdiagram, forskjellige typer av følere, regulatorer, pådragsorgan og aktuatorer. Faglig ledelse innen bygnigsautomasjon inngår i alle tema.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emner fra 1. og 2. studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til myndighetenes krav vedr. sikkerhet ved anlegg som omsetter energi
 • forstår for sammenhengen mellom tekniske anlegg og den integrerte styring, regulering og overvåkning
 • kjenner til algoritmene for den tradisjonelle reguleringen og prinsippene for moderne DDC regulatorer og PLS enheter.
 • forstår pådragsorganer og aktuatorer
 • kjenner til BUS systemer og de ulike nivåene i moderne byggautomasjon
 • kjenner til bruken og omfanget av SD-anlegg
 • kan vurdere anvendelsen av ulike alternativer til bygg automasjon ut fra økonomisk synspunkt
 • forstår systemdefinisjon, delsystemer, systemgrenser, systemanalyse, enkel modellering og numeriske beregning
 • forstår grunnleggende sammenhenger mellom enkeltelementer og systemer som helhet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • prosjektere et feltbus anlegg 
 • programmere PLS/DDC anlegg 
 • programmere et enkelt HMI (Human-Machine Interface) system
 • tegne og beskrive blokkdiagrammer for reguleringssløyfer og styrekretser
 • tegne og beskrive styrings strategier for bygnigsautomasjon 
 • velge mellom ulike signaltyper ut fra nøyaktighetskrav og lokale hensyn
 • foreta en generell og enkel stabilitetsanalyse av et reguleringssystem
 • utøve faglig ledelse 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vurdere omfang og kvalitetsnivå på byggautomasjonen i en bygning med energitekniske anlegg
 • planlegge og gjennomføre et prosjekt der byggautomasjon inngår
 • fungere som prosjektmedarbeider med hensyn til planlegging, bygging, og drift av byggautomasjon som er integrert i energitekniske anlegg

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, læringsnotat og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • 12 individuelle lærings-/refleksjonsnotat.
 • 3 individuelle innleveringsoppgaver, skriftlig eller anvendelse av programvare. Ca 3 timer hver.

I mappevurdering gis en helhetlig vurdering med en karakter.

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.