EPN

ELTS3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Forkunnskapskrav

Studenter må være registrert i 3. studieår og ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår per 1. oktober, før bacheloroppgaven tildeles.

Krav til forprosjekt

Prosjektskisse (eget skjema) skal være godkjent innen 15. november. Studentene er selv ansvarlige for å:

 • danne prosjektgruppe bestående av fire medlemmer
 • ta kontakt og avtale samarbeid med en bedrift for gjennomføring av bacheloroppgaven
 • definere problemformulering og løsningsskisse for bacheloroppgaven

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten:

 • kan anvende og videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter fra flere av fagområdene i bachelorstudiet til løsning av en realistisk ingeniøroppgave

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre et større prosjekt innen sitt fagområde
 • kan lede prosjektmøter og kommunisere løsninger både skriftlig og muntlig
 • har praktisk erfaring med grunnleggende prinsipper for vitenskapelig arbeidsmetode, herunder søk etter, vurdering og bruk av faglitteratur samt skriving av en faglig rapport
 • kan søke etter og vurdere faglig relevant litteratur og skrive teoridelen av en vitenskapelig rapport basert på dette

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan omsette sin kunnskap i praktiske løsninger
 • kan utføre, på en selvstendig og systematisk måte, en ingeniøroppgave med en praktisk industriell eller forskningsmessig problemstilling
 • kan formidle elektrofaglig kunnskap både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • behersker å arbeide selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av et større ingeniørfaglig prosjekt
 • kan vise en ansvarlig og etisk holdning til sin yrkeskompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Tildeling av bacheloroppgave skjer etter de retningslinjene som gjelder for fakultetet og studieprogrammet. Oppgaven gjøres fortrinnsvis i samarbeid med næringsliv eller forskningsmiljø. Det blir utnevnt en veileder ved studieprogrammet. For prosjekter som utføres i samarbeid med en bedrift eller offentlig virksomhet, blir det også utnevnt en ekstern veileder.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • to forelesninger (oppstart og rapportskriving)
 • forprosjekt
 • et møte med emneansvarlig
 • en muntlig presentasjon

Oppgaven kan kreves skrevet på engelsk.

Vurdering og eksamen

Vurdering av bacheloroppgaven i gruppe på 4 studenter vil skje på grunnlag av gjennomføringen av prosjektet, rapport, poster og den muntlige presentasjonen.

 • Gjennomføringen, muntlig presentasjon med demovideo og poster på engelsk teller 40 % og vurderes ut fra vanskelighetsgraden av prosjektet, planlegging og framdrift, initiativ, vurderingsevne og selvstendighet samt utbytte av prosjektet for veileder/oppdragsgiver.
 • Rapporten teller 60 % og vurderes ut fra problemforståelse, grundighet i dokumentasjon, diskusjon, kritisk vurdering, oversiktlighet, systematikk, henvisninger, referanser og grad av selvstendighet i skriveprosessen.

Kun eksamensresultat på rapporten kan påklages. Eksamensresultat på gjennomføring og muntlig presentasjon kan ikke påklages.

Alle eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.