EPN

DTV2300 Bevegelsesteater Emneplan

Engelsk emnenavn
Movement Theatre
Studieprogram
Bevegelsesteater / Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon
Bevegelsesteater
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Bevegelsesteater er en kunstnerisk uttrykksform der kroppens bevegelser, uttrykk og formasjoner i rommet står i fokus for scenekunstens kommunikasjon og uttrykk. Bevissthet i eget bevegelsesuttrykk styrker samspillet mellom aktører, rommet og tilhørere.

Bevegelsesteater kan rendyrkes som eget kunstuttrykk men også integreres i vanlig teater. Bevegelsesteater egner seg også svært godt som et pedagogisk verktøy.

Målet for studiet er å gi en grunnleggende innføring i bevegelsesteatrets håndverk og teori, bevisstgjøre det historiske samt dens funksjon i samtiden. Dette emnet egner seg for alle som ønsker å uttrykke seg kroppslig, enten det er kunstnerisk eller anvendt. Bevegelsesteater er et praksisnært emne.

Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som videreutdanning på heltid over et semester og som enkeltemneopptak.

Anbefalte forkunnskaper

DT1000 Drama og teaterkommunikasjon eller tilsvarende, DT2000 Dramaturgi eller tilsvarende for bachelorstudenter. 

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om bevegelsesteatrets kunstneriske ståsted i samtiden
 • har kunnskap om oppbygging av en forestilling
 • har kunnskap om rollegestaltning og karakterisering
 • har kunnskap om samspill mellom aktører, rom og publikum
 • kjenner til historie- og sjangertrekk innenfor bevegelsesteateret som referanse for egen skapende virksomhet
 • kjenner til fagets egenart og anvendelse gjennom ulike medier
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid samt nytenkning innenfor fagområdet bevegelsesteater
 • kjenner til bevegelsesteatrets didaktiske retningen   

Ferdigheter

Studenten

 • kan fremstille bevegelsesaktører til scenisk bruk
 • kan fremstille sceniske rom for bevegelsesteater
 • kan utvikle egen dramaturgisk og visuell forståelse for bevegelsesteater
 • kan analysere, dokumentere og vurdere praktisk skapende arbeid
 • har kompetanse i å anvende kilder, formidle begreper og grunnleggende teorier innen bevegelsesteater.

 

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere bevegelsesteaterforestillinger med barn, unge eller voksne som målgruppe
 • kan drøfte eget skapende arbeid og bidra til utvikling av god praksis
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

Innhold

Emnet er delt inn i tre hovedområder der det legges stor vekt på utvikling av studentens kunstneriske og faglige profesjonalitet i bevegelsesteater.

Disse områdene er:

 • praktisering av bevegelsesteater (tilsvarende 12 studiepoeng)
 • framføring (tilsvarende 12 studiepoeng)
 • fagdidaktikk (tilsvarende 6 studiepoeng)

Det er knyttet obligatoriske arbeidskrav til hvert av områdene.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er et fulltidsstudium på dagtid. Det forutsetter derfor at studenten (i hovedsak) er tilstede og er kjent med kunnskapsinnholdet i undervisningen.

Emnet er prosessorientert og bygger på studentens egenaktivitet både praktisk og teoretisk.

Emnet legger vekt på den praktiske siden av faget ved at studenten skal vise fagets egenart gjennom forskjellige visninger. Dette inkluderer så vel det å leke og eksperimentere, som å oppleve og skape bevegelsesteater.

Studentene vil få individuell og gruppevis veiledning og instruksjon i både bevegelsespraksis i en didaktisk form, i prosessen med bevegelsesfaget og med produktet av bevegelsesteatret.

Arbeidet vil hovedsakelig foregå i form av verksted (workshops) og seminar, med selvstendig drøfting og utprøving av ideer. Forelesninger og innlegg knyttes til praktisk arbeid og teoristoff. Praktiske øvelser knyttes til utvikling av eget uttrykk/skuespillertrening og til perfeksjonering av studentens bevegelsesuttrykk.

Hvis emnet har engelsktalende studenter foregår undervisningen på engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Delta aktivt i følgende underaktiviteter som en del av undervisningen og det selvstendige arbeidet: 

 • Workshops- og forestillingsarbeid.
 • Interne gruppevisninger.
 • Overvære profesjonelle forestillinger relatert til faget.
 • Medstudenters framføringer og påfølgende vurdering.

 

 • Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og deltakelse.
 • Innlevering av teoretisk oppgave som reflekterer historie- og sjangertrekk innenfor bevegelsesteater opp mot sentral teori, omfang 500-1000 ord.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er tredelt:

 

1. Soloarbeid, praktisk utøvende eksamen - individuell

En solo-visning av ca. 5 minutters varighet. Vurdering av visningen med etterfølgende muntlig problematisering, drøfting og vurderingVurderingen gjøres på grunnlag av kvaliteten på visningen og i hvilken grad studenten viser tilfredsstillende vurderingsevne og innsikt i bevegelsesteater.

Vurderingen av soloarbeid, praktisk utøvende eksamen teller 20 prosent av endelig karakter.

 

2. Skriftlig utviklingsoppgave - individuell

Oppgaven må inneholde en faglig problemstilling være knyttet til bevegelsesteater og aktuell teori. Oppgaven skal være mellom 3500-4500 ord. Momenter som vektlegges i avsluttende vurdering om studenten viser tilfredsstillende kunnskaper om teaterformen bevegelsesteater og studentens evne til å drøfte metoder og problemstillinger i lys av aktuell teori.

Vurderingen av skriftlig utviklingsoppgave teller 30 prosent av endelig karakter.

Eksamensresultat kan påklages.

 

3. Praktisk utøvende eksamen - gruppe

En forestilling i gruppe av ca. 20-30 minutters varighet. Vurdering av forestillingen med etterfølgende muntlig problematisering, drøfting og vurderingDet gis tre ukers forberedelsestid. 

Vurderingen av praktisk utøvende eksamen teller 50 prosent av endelig karakter. Eksamensresultat kan ikke påklages.

I enkelte tilfeller kan praktisk/muntlige gruppeeksamener avvikles som individuell eksamen.

 

Alle tre eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal bestå emnet.

 

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger én eller flere deleksamener som inngår i ordinær eksamen, eller som får vurderingen F på én eller flere deler som inngår i slik eksamen, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved fremstilling til utsatt eksamen i del 2 skrives utviklingsoppgaven som til ordinær eksamen. Ved fremstilling til ny eksamen skal utviklingsoppgaven som ble vurdert til F til ordinær eksamen, være vesentlig bearbeidet/forbedret - for eksempel på grunnlag av begrunnelsen for karakterfastsettingen.

Ved fremstilling til ny/utsatt eksamen i del 1 soloarbeid, praktisk utøvende eksamen og del 3 praktisk utøvende eksamen i gruppe avlegges slik eksamen etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen. Det gis noe forberedelsestid.

Studentene selv er ansvarlig for å ta kontakt med administrasjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

1. Soloarbeid, praktisk utøvende eksamen - individuell:

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

2. Utviklingsoppgave - individuell:

To sensorer; Ekstern sensor brukes jevnlig.

 

3. Praktisk utøvende eksamen - gruppe:

To sensorer; Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Anne Bryhn

Emneoverlapp

Emnet er 100 prosent faglig overlapp med emne ZDT3 Drama og teaterkommunikasjon -Bevegelsesteater.