EPN

Emneplan forDTV2200 Figurteater

Engelsk emnenavn
Puppet Theatre
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon
Omfang
30 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Figurteater er en kunstform der skuespilleren via sine hender manipulerer/ gir liv til figurer og objekter. Figurteatret kan rendyrkes som egen kunstform eller integreres i vanlig teater og opptre i forskjellige blandingsformer.

Studiet skal gi grunnlag for å tilrettelegge og spille figurteater for og med barn, unge og voksne, og tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring i forskjellige sider av faget. Figurteater egner seg også svært godt som et pedagogisk verktøy og som en uttrykksform i ulike produksjonsarbeid. I tillegg til studenter i bachelorløpet er målgruppen for studiet skuespillere, men også barnehagelærere, pedagoger, og andre interesserte. 

Ved ledig kapasitet kan emnet kan tilbys som enkeltemneopptak.

Valgemnet igangsettes forutsatt at et tilstrekkelig antall studenter velger emnet og at instituttet har nødvendig kapasitet og tilstrekkelig med lærerkrefter.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått DT1000 Drama og teaterkommunikasjon 60 studiepoeng  eller tilsvarende kan være en fordel, men ikke noe krav.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om figurteatrets muligheter - kunstnerisk og didaktisk
 • har kunnskap om materiale, form og farge knyttet til figurteater
 • kjenner til figurteatrets historie, tradisjoner og egenart
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet figurteater
 • har kunnskap om oppbygging av en forestilling
 • har kunnskap om rollegestaltning og karakterisering
 • har kunnskap om samspill mellom figur og skuespiller

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende ferdigheter i spill med figurer og objekter
 • kan fremstille enkle figurer til scenisk bruk
 • kan fremstille enkle sceniske rom for figurteater
 • kan utvikle dramaturgisk og visuell forståelse for figur og rom
 • kan analysere, dokumentere og vurdere praktisk kunstnerisk arbeid
 • kan bruke ulike søkeverktøy for å finne kilder til oppgaver og prosjektarbeid      
 • kan vurdere og henvise til fagstoff som kan belyse en problemstilling

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere figurteaterforestillinger med barn, unge eller voksne som målgruppe
 • kan diskutere kunstneriske valg og bidra til utvikling av god praksis
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kjenner til nytenkning innenfor fagområdet figurteater

Innhold

Studiet består av fire hovedområder:

 • Spill med figurer.
 • Figuren i det sceniske rommet.
 • Figurteatret og fortellerteknikker.
 • Fagteori og fagdidaktikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet vil i hovedsak foregå i verksteder og seminarer. Studentene utprøver forskjellige ideer og teknikker med påfølgende analyse av arbeidet. De vil ha ansvar for organisering og gjennomføring av arbeidet i sine grupper. Studentene må derfor sette av tid til individuelt arbeid og gruppeøving utenom ordinær undervisningstid.

Forelesinger, workshops, diskusjoner, visninger, vurdering og ekskursjoner knyttes til studentenes forståelse for faget og utvikling av egen praksis. Det kan arrangeres studietur til aktuelle figurteaterfestivaler/miljøer.

Hvis emnet har engelsktalende studenter foregår undervisningen på engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Verksteds- og forestillingsarbeid.
 • Interne gruppevisninger.
 • I tillegg skal studentene spille en figurteaterforestilling på minimum ti minutter for et barne-ungdoms- eller voksenpublikum.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studentene kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er todelt:

1. Utviklingsoppgave - individuell

Momenter som vektlegges i avsluttende vurdering om studenten viser tilfredsstillende kunnskaper om teaterformen figurteater og studentens evne til å drøfte metoder og problemstillinger i lys av aktuell teori.

Oppgaven skal ha et omfang på 4500-5500 ord.  Vurderingen av utviklingsoppgaven teller 40 prosent av endelig bestått karakter. Eksamensresultat kan påklages.

2. Praktisk utøvende eksamen - gruppe

En forestilling i gruppe av ca. 30 minutters varighet. Vurdering av forestillingen med etterfølgende muntlig problematisering, drøfting og vurdering Det gis fire ukers forberedelsestid. 

Vurderingen foretas på grunnlag av

 • estetiske og etiske kriterier
 • kunstneriske kvaliteter
 • egnethet i forhold til målgruppe

Etter visningen skal gruppen reflektere over og analysere både prosess og produkt i samtale med intern og ekstern sensor. Gruppesamtalen går inn som en del av vurderingen.

Praktisk utøvende eksamen teller 60 prosent av karakteren.

Eksamensresultat kan ikke påklages.

I enkelte tilfeller kan praktisk/muntlige gruppeeksamener avvikles som individuell eksamen.

Begge eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få endelig bestått karakter.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger én eller flere deleksamener som inngår i ordinær eksamen, eller som får vurderingen F på én eller flere deler som inngår i slik eksamen, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved fremstilling til utsatt eksamen i del 1 skrives utviklingsoppgaven som til ordinær eksamen. Ved fremstilling til ny eksamen skal utviklingsoppgaven som ble vurdert til F til ordinær eksamen, være vesentlig bearbeidet/forbedret - for eksempel på grunnlag av begrunnelsen for karakterfastsettingen.

Ved fremstilling til ny/utsatt eksamen i del 2 praktisk utøvende eksamen i gruppe avlegges slik eksamen etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen. Det gis fire ukers forberedelsestid.

Studentene selv er ansvarlig for å ta kontakt med administrasjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. 

Sensorordning

1. Utviklingsoppgave - individuell

En intern sensor og en bedømmersensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor brukes jevnlig. 

2. Praktisk utøvende eksamen - gruppe

Eksamenen vurderes av to sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.  

Emneoverlapp

Emnet er 100 prosent faglig overlapp med emne ZFIG1 Figurteater 1.