EPN

DOK6200 Digital arkivdanning og -bevaring Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital records management and -preservation
Studieprogram
Årsstudium i dokumentasjonsforvaltning
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet kombinerer teori og praksis for å bygge opp en helhetlig forståelse av elektronisk arkivdanning og arkivbevaring. Det tar for seg sammenhengene mellom nyere arkivteori og elektronisk arkivdanning med spesiell vekt på Noark-standarden. Det legger vekt på datamodellering og hvordan databaser brukes under arkivdanning. Det skal synliggjøre relevante aspekter ved overgangen fra arkivdanning til bevaring, særlig bruk og videreutvikling av XML i arkivsammenheng.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • god forståelse for arkiv- og dokumentbegrepet i en digital kontekst
 • grunnleggende kunnskap om databaseteori og datamodellering
 • god kunnskap om oppbygging og funksjoner i Noark 5
 • grunnleggende kunnskap om XML/XSD
 • forståelse for metodene og prinsippene som ligger til grunn for generering av uttrekk fra elektroniske arkiver

Ferdigheter

 • anvende sentrale teoretiske og metodologiske begreper knyttet til danning og bevaring av elektroniske arkiver
 • strukturere enkle datamodeller og databaser og utføre enkle spørringer mot en database
 • analysere og redegjøre for metadata som inngår i et elektronisk uttrekk og hvordan metadata kan videreutvikles ved behov
 • utforme strategier/metoder for generering av uttrekk

Generell kompetanse

 • formidle faglig kunnskap om rollen databasen har i dokumentasjonsforvaltning
 • delta i diskusjoner om livsløptilnærming til elektronisk arkivering
 • bruke relevant verktøy for å støtte opp under virksomhetens bevaringsbehov

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene er nettbaserte forelesninger, nettbaserte diskusjoner, oppgaveløsning og selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten levere fire skriftlige arbeidskrav. Formålet med arbeidskravene er å hjelpe studenten å strukturere læringen i løpet av semesteret.

 • Arbeidskrav 1 gir innsikt i ER-modellering
 • Arbeidskrav 2 gir innsikt i oppbygging og bruk av en relasjonsdatabase for et angitt  scenario
 • Arbeidskrav 3 gir innsikt i en XML beskrivelse av et datauttrekk for et  angitt scenario
 • Arbeidskrav 4 gir innsikt i hvordan database innhold kan lagres som XML

Oppgavene kan skrives individuelt eller i gruppe (maks 4 per gruppe). Hvert arbeidskrav har et omfang som tilsvarer 2-3 sider (4.600 - 5.900 tegn inkludert mellomrom). Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Studentenes læringsutbytte vil bli vurdert ved en individuell skriftlig mappe som består av tre deler:

 • En praktisk oppgave tilknyttet bruken av databaseteknologi innenfor arkivdanningen.
 • En praktisk oppgave tilknyttet migrering.
 • Et skriftlig arbeid med et omfang på 7-9 sider (16.000 - 21.000 tegn inkludert mellomrom, Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5). Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Arbeidene i mappen gis ikke karakter hver for seg og vektes ikke, men utgjør et samlet grunnlag for karakterfastsettelse. En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av mappen til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Thomas Sødring