EPN

DLT6100 Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education
Studieprogram
Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bruk av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet i skole og opplæring. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del av opplæringen og læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer. Digitale lære- og hjelpemidler i opplæringen kan være et viktig bidrag for å realisere målet om likeverdig opplæring for alle elever i skolen. Gjennom god pedagogisk anvendelse av digitale lære- og hjelpemidler i opplæringen kan flere elever oppleve tilhørighet og inkludering i den ordinære opplæringen. Erfaring og forskning viser at elever med utfordringer knyttet til språk, kommunikasjon, lesing og skriving kan ha spesielt god nytte av digitale verktøy i læringsarbeidet. Digitale lære- og hjelpemidler kan dermed være viktige bidrag i opplæringens spesialpedagogiske tilbud.

 

Økende digital praksis i opplæringen forutsetter digitale ferdigheter hos den enkelte lærer og i skolen som organisasjon. Lærere og rådgivere i pedagogisk psykologisk tjeneste vil i økende grad ha behov for kunnskaper om god pedagogisk bruk av digitale verktøy som favner alle elever. Digital kompetanse blir dermed en fremtredende egenskap ved hver enkelt ansatt tilknyttet opplæringen og i ulike opplæringsarenaer. I studieemnet «Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring» får studentene blant annet innsikt i ulik programvare til bruk i opplæring, produksjon av digitalt innhold, prinsipper for opplæring og digital undervisning, samt utviklingsarbeid i organisasjoner.

Studentene må ha PC og nettbrett med relevante applikasjoner tilgjengelig.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kjennetegn ved gode applikasjoner og digitale ressurser som fremmer elevenes læringsutbytte og likeverdig opplæring
 • har kunnskap om språk-, lese- og skriveutvikling og tiltak for å utvikle ferdigheter og eventuelt kompensere for vansker
 • har kunnskap om dybdelæring, læringsstrategier og hensiktsmessige arbeidsmåter knyttet til bruk av nettbrett og PC

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sentrale digitale ressurser og digitale lære- og hjelpemidler i læringsarbeidet i begreps- og ordlæring, i lese- og skriveopplæringen, og i formidling, vurdering og analyse av elevarbeider
 • kan drive utviklingsarbeid, veiledning og gi opplæring i bruk av digitale lære- og hjelpemidler på individ- og systemnivå
 • kan produsere multimodalt innhold på en formålstjenlig måte som kan anvendes i opplæring og veiledning

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for hvordan anvendelse av digitale lære- og hjelpemidler må forankres i ledelse og i skolen som organisasjon har grunnleggende forståelse for betydningen av å forankre bruk av digitale lære- og hjelpemidler i pedagogisk teori og empiri (forskning)
 • kan evaluere og vurdere egen opplæring, herunder bruk av teknologi rettet mot den enkelte, mot grupper og i skolen som organisasjon

Innhold

Studiet er et nettbasert deltidsstudium over ett semester, og både introduksjon av fagstoff, samhandling, veiledning, og innlevering av arbeidskrav og eksamen vil være nettbasert.

Studiet kan tilbys både i høstsemesteret og i vårsemesteret, og eksamen er ved avslutning av emnet.

Sentrale temaer i studiet:

 • Gjeldene regler, lover og planer knyttet til opplæring og digitale lære- og hjelpemidler
 • Lese- og skriveutvikling og tilrettelegging 
 • Leseopplæring og bruk av digitale verktøy 
 • Digitale bøker, læringsressurser og hjelpemidler for elever med språk-, lese- og skrivevansker
 • Nettbaserte verktøy for å lage læringsressurser og undervisningsopplegg
 • Bruk av video og videoredigering
 • Dybdelæring og læringsstrategier
 • Digital undervisning og samhandling
 • Trender og utviklingstendenser knyttet til teknologiutvikling og bruk av digitale lære- og hjelpemidler
 • Tilpasset opplæring og spesialundervisning i skolen
 • Innovasjons- og utviklingsarbeid i skolen og organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er et asynkront nettstudie uten fysisk oppmøte på Campus. Det kan være en obligatorisk oppstartsamling på nett i oppstarten av semesteret. Gjennom studiet skal studentene utvikle sine ferdigheter og knytte det faglige innholdet til egne utprøvinger og erfaringer. Studentenes egenaktivitet og egne refleksjoner vil derfor være sentrale. Bruk av nettbrett og PC på områdene læring, lesing, skriving og formidling står sentralt i studiet.

Det forventes at studentene prøver ut programvare og arbeidsmåter på egen arbeidsplass eller annet arbeidssted, individuelt eller i gruppe.

Arbeidsmåtene veksler mellom teoretiske innføringer, utprøving av lære- og hjelpemidler i eget arbeid og nettbasert samhandling med diskusjoner og refleksjoner over læringsprosesser og læringsutbytte. Studiet er prosessorientert og fordrer stor egeninnsats fra den enkelte student.

Det praktisk arbeidet vil være knyttet opp til bruk av PC og/eller nettbrett som verktøy. Det forutsettes at studentene aktivt bruker egen arbeidssituasjon eller oppsøker relevant praksis som grunnlag for utprøving, refleksjon og læring.

Studentene skal gjennomføre tre arbeidskrav og én individuell prosjekteksamen i emnet. I arbeidskravene vil det inngå kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny faglig kunnskap.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskravene skal bidra til å sikre at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen og bidra til refleksjon og læring. Arbeidskravene leveres innen fastsatte frister. Gyldig fravær, dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.  

Arbeidskrav vurderes til "Godkjent" eller "Ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "Ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk. 

Studentene skal gjennomføre tre arbeidskrav og én individuell prosjekteksamen i emnet. I arbeidskravene vil det inngå kunnskapsdeling i egen eller annen egnet organisasjon og utprøving av ny faglig kunnskap. Alle arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges. Studentene skal i tillegg gi hverandre vurdering på ett arbeidskrav.

Nærmere informasjon og retningslinjer knyttet til arbeidskrav og eksamen vil bli gitt ved studiestart. 

Følgende tre arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Arbeidskrav 1

Individuell refleksjonsoppgave knyttet til emnets innhold. Arbeidskravet dokumenteres i form av en podkast eller video, og et kort skriftlig sammendrag av litteraturen som er benyttet. Omfanget på podkast/video er 3-5 minutter eller etter avtale med emneansvarlig, og sammendraget skal være på maks 1000 ord + referanselisteliste.

Arbeidskrav 2

Individuell refleksjonsoppgave knyttet til et utviklingsarbeid.  Arbeidskravet dokumenteres i form av en podkast eller video, og et kort skriftlig sammendrag av litteraturen som er benyttet. Omfanget på podkast/video er 3-5 minutter eller etter avtale med emneansvarlig, og sammendraget skal være på maks 1000 ord + referanseliste

Arbeidskrav 3

Individuelt, eller i grupper på 2-5 studenter, skal studentene presentere og drøfte utprøving av digitale lære- og hjelpemidler i egen eller annen egnet organisasjon.  Dette dokumenteres ved en multimodal presentasjon der studentene skal oppsummere diskusjonen og vurdere læringsutbyttet av arbeidskravet. Presentasjonen skal inneholde minst to av følgende elementer: video/bilde/tekst /lyd. Ved bruk av for eksempel video og tekst, eller digital historiefortelling, skal omfanget være på 8-10 minutter eller etter avtale med emneansvarlig. Ved gruppeinnlevering utvides omfanget til 12 - 15 minutter eller etter avtale med emneansvarlig.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen. I besvarelsen skal studenten presentere prosjektet og reflektere over utfordringer, suksessfaktorer, videreføring og spredning av tiltaksarbeid/opplæring ved anvendelse av digitale lære- og hjelpemidler i opplæringen. Refleksjonen skal relateres til relevant teori/empiri og studiets læringsutbytte.

Besvarelsen leveres som en multimodal presentasjon (sammensatt tekst) som skal inneholde minst to av følgende elementer: video/bilde/tekst//lyd. Ved bruk av for eksempel video og tekst, eller digital historiefortelling, skal omfanget være 10-15 minutter eller etter avtale med emneansvarlig.

Ny og utsatt eksamen

Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av prosjektoppgaven, ved senere forsøk må det skrives ny prosjektoppgave

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, men det skal benyttes korrekt referanseteknikk og alle kilder skal oppgis

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.