EPN

DATA3760 Utvidet / virtuell virkelighet prosjekt Emneplan

Engelsk emnenavn
Augmented Reality / Virtual Reality Project
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten gjennomfører et prosjekt innenfor Augmented Reality eller Virtual Reality, fortrinnsvis i samarbeid med en relevant IT-bedrift, individuelt eller i gruppe på opp til fem studenter. Målet er å gi studentene en introduksjon til AR og VR teknologier, mens de løser et kommersielt problem i form av omfattende prosjektarbeid med arbeidsmengde tilsvarende to dager i uken over en 12 ukers periode. Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal arbeidsmengden tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

Bygger på datafaglige emner fra 1. studieår. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om ulike anvendelsesområder knyttet til AR/VR inkludert helse, undervisning, bygg, spill og underholdning, og visualisering.
 • grunnleggende kunnskap om software- og hardware-teknologiene som ligger til grunn for AR/VR, og aktuelle plattformer som Microsoft Hololens og Google Cardboard.
 • en forståelse for de forretningsmessige aspektene av VR, AR og Mixed Reality.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan designe og implementere enkle anvendelser av AR/VR for en aktuell plattform
 • kan løse praktiske industrirelevante eller samfunnsrelevante problemer ved hjelp av AR/VR
 • kan identifisere mulige anvendelser av VR, AR og Mixed Reality, og deres plass i en verdikjede.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende AR/VR- prinsipper for å løse ett eller flere problemer relevant for næringslivet/samfunnet.
 • kan kommunisere klart skriftlig og muntlig om temaer knyttet til AR/VR
 • kan beskrive hovedkarakteristikkene av VR, AR og Mixed Reality-systemer, samt hovedkomponentene i et VR, AR og Mixed Reality arkitektur.

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledning med intern og/eller ekstern veileder.

Studentgruppene vil få en grunnleggende innføring i AR og VR-teknologi begynnelsen av prosjektperioden gjennom en rekke online-ressurser.

Veiledningstimer med intern og/eller ekstern veileder. Studentene vil arbeide i grupper på 3-5 studenter ved å gjennomføre et prosjekt. Emnet kan gjennomføres individuelt etter avtale med emneleder.

Prosjektene velges/tildeles senest ved semesterstart. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.
 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.
 • En standard læringsavtale må inngås mellom prosjekttilbyder/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av intern veleder før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden

Frist for innlevering av prosjektskisse og møtereferatene vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Prosjektrapport individuelt eller i gruppe (opp til 5 studenter) på 3000-4000 ord som beskriver hvordan oppgaven har blitt løst, og som viser at studentene har en grunnleggende forståelse av Augmented Reality og Virtual Reality-teknologi og deres anvendelser. I spesielle situasjoner kan man etter søknad levere individuelt eksamensprosjekt.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

I gruppeprosjekt vil alle studentene i gruppen få samme karakter. 

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.