EPN

DATA3300 Entrepreneurship in practice Emneplan

Engelsk emnenavn
Entrepreneurship in practice
Studieprogram
Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskaper og innsikt som vil legge grunnlag for praktisk entreprenørskap innen teknologi. Studenten vil gå gjennom en rekke eksempler dels basert på gjesteforelesninger fra aktuelle teknologigründere og andre med oppstartbedriftserfaring, og dels gjennom case-studier og utvikling av nye forretningsplaner og -modeller i studentprosjekter. Studenten vil gjennom dette få en forståelse av praktiske problemstillinger og utfordringer som en oppstartsbedrift kan møte, og mulige løsninger på disse.

Anbefalte forkunnskaper

TEK2800 Teknologiledelse.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til ulike former for entreprenørskap
 • kjenner sentrale begreper knyttet til entreprenørskap
 • kjenner til tilgjengelige finansieringskilder for oppstartsbedrifter
 • kjenner til ulike faktorer som påvirker prosessen fra ide til nystartet bedrift kjenner til forskjellige typer undersøkelser og analyser som kan benyttes i en forretningsplan for å vurdere potensialet til en oppstartsbedrift.

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle enkle forretningsmodeller og forretningsplane
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser
 • gjennomføre patentsøk og «freedom to operate»-analyse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre mindre analyser av eksisterende og planlagte oppstartsbedrifter
 • kan forstå sammenhengen mellom innovasjon og entreprenørskap, og hvordan ulike faktorer påvirker entreprenørskapsprosessen.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studenten arbeider individuelt og i grupper (to til fire studenter).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Et gruppeprosjekt (2-4 deltakere).
 • Et individuelt prosjekt.

I mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Eksamensresultat kan påklages. Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.