EPN

DATA2600 Assistive and welfare technologies Emneplan

Engelsk emnenavn
Assistive and welfare technologies
Studieprogram
Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Hjelpemidler («assistive technologies» - AT) er utstyr som brukes til å øke, vedlikeholde eller forbedre funksjonelle evner hos personer med nedsatt funksjonsevne. Hjelpemidler kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i sosiale aktiviteter, studier og arbeidsliv, og kan gi større uavhengighet og kontroll over egen tilværelse.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for hjemmeboende eldre, pasienter i sykehjem, innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene.

I dette emnet lærer du hvordan du kan planlegge, utforme, evaluere og teste løsninger innen hjelpemiddel- og velferdsteknologi

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

• kjenner de viktigste teknologiske hjelpemidler og velferdsteknologier som er i bruk i dag, og har en grunnleggende forståelse av hvordan disse fungerer

• har grunnleggende kunnskap om sensoriske, fysiske, psykiske og kognitive funksjonsnedsettelser og konsekvenser for aktivitet og samfunnsdeltakelse 

• har kunnskap om hjelpemiddel- og velferdsteknologi i helse- og samfunnsmessig kontekst

• har kunnskap om menneskelige og teknologiske forutsetninger for at teknologiske systemer kan fungere for brukere med nedsatt funksjonsevne

Ferdigheter

Studenten

• kan sette seg inn i ulike brukeres behov, og foreslå og implementere teknologiske tilretteleggingstiltak • kan vurdere brukergrensesnitt opp mot en brukers tilretteleggingsbehov

Generell kompetanse

Studenten

• kan reflektere over hvordan teknologi kan assistere mennesker med og uten funksjonsnedsettelser

• kan forstå, formidle og implementere løsninger for ulike brukerbehov

• kan reflektere over etiske dilemmaer knyttet til interaksjon mellom menneske, teknologi, deltagelse og miljø

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studenten arbeider individuelt og i grupper (to til fire studenter).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

En gruppepresentasjon (ca 15 - 20 minutter). 

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

  • Et gruppeprosjekt (2-4 deltakere, skriftlig rapport på ca. 8000 ord)
  • Et individuelt prosjekt (skriftlig rapport på ca. 3000 ord)

I mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.