EPN

DAFE1200 Webutvikling og inkluderende design Emneplan

Engelsk emnenavn
Web development and inclusive design
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Web og internett har i dag en viktig og sentral samfunnsmessig rolle og er av fundamental betydning for de som skal ha databehandling og IT som profesjon. I dette emnet vil web være en plattform for å etablere kunnskap om og ferdigheter i ideer, teknologi og metodikk som er sentrale for yrkesområdet data og IT.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til den sentrale rollen som web og internett har i moderne databehandling fra et organisatorisk, nasjonalt og globalt perspektiv
 • har kjennskap til områdets samfunns-, sikkerhets- og økonomiske aspekter og utfordringer samt historisk aspekter
 • kan se denne delen av informasjonsteknologien både i et historisk og i et fremtidsrettet perspektiv
 • er kjent med forskjellige prosjektarbeidsmetoder  og har grunnleggende kunnskap om og erfaring med prosjekt som arbeidsform

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lage brukervennlige og universelt utformede løsninger i tråd med lovgivning
 • fortrolighet med de sentrale teknologiene for web (HTML, CSS, JavaScript)
 • kan identifisere kommersielle og teknologiske trender i web-teknologi og utvikle  innovative løsninger for brukere
 • kan benytte aktuelle utviklingsverktøy og versjonskontroll
 • kan planlegge, organisere og gjennomføre mindre webbaserte IT-prosjekter
 • kan rapportere muntlig og skriftlig ved hjelp av aktuelle presentasjonsteknikker

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan kommunisere resultatet av et utviklingsarbeid
 • kan samarbeide i grupper

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. Studentene arbeider dels individuelt og dels i grupper (enten små samarbeidsprosjekt med to personer eller store samarbeidsprosjekter med opptil ti). Emnet benytter «Aktiv Læring» som en tilnærming der dynamisk deltagelse i simulasjoner, spill og diskusjon er forventet. Forelesninger kan også foregå på ferdiginnspilt video eller strømming. Gjesteforedrag kan bli brukt for de ulike delene av kurset. Studenter som aktivt har tatt del i introduksjonsuka og gjennomført en oppgave der, får dette godkjent som en obligatorisk oppgave i dette emnet. Studenten trenger da i tillegg å levere seks obligatoriske oppgaver (dvs. syv totalt).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 7 gruppeinnleveringer (Introduksjonsuka kan inngå som ett av de sju arbeidskrav)

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • to gruppearbeider (3-7 studenter)
  • en kort problembeskrivelse
  • en website (i henhold til krav gitt av emneansvarlig)
 • en individuell
  • fagfellevurdering av gruppens medlemmer (etter gitt skjema)

Mappen gis en helhetlig vurdering med én karakter. Alle deler i mappen må vurderes til bestått for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: ITPE1200, ADTS1200, LO136A, LO136D og LO136I.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.