EPN-V2

D3DKH6100 Digital 3D-modellering i kunst og håndverk Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital 3D modeling in arts and crafts
Studieprogram
Digital 3D-modellering i kunst og håndverk
Videreutdanning for lærere i design, kunst og håndverk
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en introduksjon i anvendelse av ulik digital programvare for 3D-modellering og visualisering. Det har som mål å gi en bredere forståelse for hva digital modellering kan være i faget og hvordan en kan bruke det i egen undervisning. Emnet legger vekt på fagdidaktiske problemstillinger og hvordan knytte det opp til læreplaner med utprøving og refleksjon. 

Emnet retter seg mot lærere i grunnskolen og undervisning i ulike fag. 

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.  

Studiet kan tas som videreutdanning for grunn-, førskole- og faglærere. Utdanningen tar sikte på å kvalifisere for undervisning i grunnskolen og andre undervisningsoppgaver. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om ulike metoder for utforsking og idéutvikling 
 • har grunnleggende kunnskap om ulike digitale verktøy for 3D-modellering og visualisering 
 • har kunnskap om sentrale emner og problemstillinger innen digitale 3D-verktøy 

 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan utvikle, bearbeide og dokumentere idéer 
 • kan anvende egnede digitale verktøy til utprøving og visualisering av 3D-produkter  

Generell kompetanse  

Studenten 

 • har forståelse for bruk og utprøving av digitale verktøy i skolen  
 • har videreutviklet fagdidaktisk kompetanse og kan tilrettelegge for undervisning i digital 3D-modellering 
 • har kjennskap til opphavsrettslige problemstillinger 

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet. Praktisk- og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen i studiet. Det forutsettes stor grad av aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Hensikten er å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige- forståelse og uttrykksevne. Studentene skal arbeide med å analysere, vurdere, formulere og reflektere over faglige og metodiske problemstillinger, samt lede samtaler og holde egne innlegg. 

Studiet gjennomføres på deltid der undervisningen er lagt opp med en fysisk samling.  Studiet omfatter om lag 120 arbeidstimer for studenten. Av disse er omtrent 25 timer undervisning og veiledning med lærere på samling. De øvrige timer vil være arbeid individuelt og eventuelt i grupper. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk arbeid/ aktivitet må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.  

 

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 % fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse: 

 • faglige innføringer og demonstrasjoner 
 • felles faglige drøftinger og vurderinger underveis  
 • gjennomføring av praktiske oppgaver  
 • gruppe- og/eller prosjektarbeid 

Vurdering og eksamen

Prosjektoppgave som skal gjennomføres individuelt. Prosjektoppgaven skal bestå av en digital dokumentasjon som inneholder:  

 • Et digitalt praktisk arbeid  
 • Dokumentasjon av prosess med bilder og korte begrunnelser (inntil 500 ord) 
 • En fagdidaktisk refleksjon av hvordan dette arbeidet er relevant for egne elever (inntil 500 ord) 

Eksamen kan påklages. 

NY/UTSATT EKSAMEN:

Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres av studenten selv. Ny/utsatt eksamen arrangeres normalt sammen, tidlig i påfølgende semester. Ny eksamen - for studenter som har levert eksamen og ikke fått bestått. Utsatt eksamen - for studenter som ikke fikk avlagt ordinær eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått 

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). 

Ekstern sensor brukes jevnlig.