EPN

BYTS2300 Konstruksjonslære Emneplan

Engelsk emnenavn
Construction Theory
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet gjennomgås utfyllende deler av den grunnleggende mekanikken, behandling av statisk ubestemte konstruksjoner med ulike metoder, samt virkemåten til ulike konstruksjoner. Enhetslastmetoden og betydning av stivhet er sentralt. Videre gjennomgås alle de vanligste konstruksjonselementer i ulike bæresystemer. Nødvendige punkter fra NS-EN 1990 og 1991 gjennomgås for å gi grunnlaget for dimensjoneringsprosessen. Emnet gir også en innføring i dimensjonering av enkle tverrsnitt i stål, tre og betong.

Anbefalte forkunnskaper

BYPE1600 Mekanikk

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om beregningsmetoder for statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • har bred kunnskap om et utvalg av vanlige konstruksjoners virkemåte
 • har kjennskap til dimensjoneringsprosessen og aktuelle standarder
 • kjenner til prinsippene for avstivning av bygg
 • kjenner til statisk virkemåte i vanlige konstruksjoner av stål, tre og betong

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utføre knekkingsberegninger på enkle aksialbelastede konstruksjoner
 • kan anvende enhetslastmetoden til beregning av statisk ubestemte konstruksjoner og beregne deformasjoner ved hjelp av reduksjonssetningen
 • kan beregne enkle rammer ved hjelp av stivhetsbetraktninger
 • kan beregne influenslinjer for bevegelig last på statisk bestemte konstruksjoner
 • kan legge inn fornuftig vindavstivning og beregne lastfordeling i denne
 • kan finne fram til relevante laster og lastkombinasjoner iht. standardene
 • kan dimensjonere enkle tverrsnitt i stål, tre og betong
 • kan anvende beregningsprogram til enkle statiske beregninger

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre første fase i prosjekteringen av et bygg, inkludert vurdering av lastfordeling til byggets bærende konstruksjoner
 • kan vurdere og analysere ulike bæresystemer
 • kan gjøre kritiske vurderinger og kontroller av resultater fra beregningsprogram 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledning til utgitte øvinger. Emnet omfatter også praktiske øvinger i klasserom/datalab  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 4 av 8 individuelle regneøvinger
 • 1 gruppeoppgave i datalab, 5-10 siders rapport
 • 1 gruppeoppgave i praktisk lab, 5-10 siders rapport

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Ved eventuelt bruk av muntlig eksamen ved ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som ligger vedlagt eksamensoppgaven, skrive- og tegnesaker, og håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Eivind Johnsen