EPN

BYPE2200 Landmåling og statistikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Surveying and Statistics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Landmåling omfatter innsamling, prosessering, analyse, lagring, distribusjon, presentasjon av romlig stedfestet informasjon. Emnet vil gi grunnleggende teoretisk og anvendelsesorientert kunnskap om utvalgte deler av landmåling.

Statistikk gir sammen med de andre realfagene det fundamentale grunnlaget for ingeniørfagene. Dette emnet skal gi studenten forståelse for statistiske og sannsynlighetsteoretiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder med sikte på anvendelser innen eget fagfelt og ingeniørfag generelt.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for det geodetiske grunnlaget for høyde- og koordinatangivelse av terrengpunkter, samt hovedprinsippene i feillære
 • prinsippene for virkemåten til GNSS, totalstasjoner og annet landmålingsutstyr
 • teorien bak praktiske beregninger i landmåling
 • gjøre rede for sentrale begreper innen mengdelære, sannsynlighetsteori, parameterestimering, hypotesetestingsteori og modellvalg
 • gjøre rede for sannsynlighetsfordelingene normal, binomisk, Poisson og eksponensial og typiske problemstillinger hvor de kan anvendes

Ferdigheter

Studenten:

 • kan beregne høyder og koordinater til terrengpunkter, beregne areal av tomter og polygondrag
 • kan beregne areal av tomter
 • kan bruke totalstasjon og nivelleringskikkert
 • kan tegne tverrprofiler, lengdeprofiler og utføre masseberegninger
 • anvende statistiske prinsipper og begreper fra eget fagfelt
 • utføre grunnleggende sannsynlighetsregning og parameterestimering
 • sette opp konfidensintervaller og utføre hypotesetester for normalfordelte og binomisk fordelte data
 • utføre enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår og kan bruke geografisk informasjon til planlegging, utførelse og kontroll av byggevirksomhet ved hjelp av digitalt utstyr som totalstasjon og GPS, og kan bruke relevante dataprogrammer til å tolke resultatene. Studenten kan kontrollere dette med manuelle beregninger
 • benytter statistiske tenkemåter på ingeniørproblemstillinger og formidler disse skriftlig og muntlig
 • løser ingeniørproblemstillinger ved sannsynlighetsregning, statistisk forsøksplanlegging, datainnsamling og analyse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er forelesning og øvingstimer hver uke. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper og får veiledning av faglærer og/eller studentassistent (står som arbeidskrav).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 2 feltøvelser i gruppe med rapport. 
 • 5 individuelle innleveringsoppgaver. 10-20 sider.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som ligger vedlagt eksamensoppgaven, skrive- og tegnesaker, og håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer som sensurerer 50 % hver. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Christian Nordahl Rolfsen