EPN

BYGG2600 Samferdsel Emneplan

Engelsk emnenavn
Traffic Engineering
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet introduserer samferdsel som ingeniørfag og gir innføring i faget mest sentrale aspekter. Fokus i emnet er geometrisk utforming av veg og jernbane, prosjektering av veg- og jernbaneinfrastruktur i relevant programvare, samt trafikkavvikling både på strekninger og i vegkryss for ulike trafikanttyper.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnlagsemne i statistikk

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om modellgrunnlag og analysemetoder som benyttes ved veg- og jernbaneprosjektering
 • har grunnleggende kunnskaper om linjeføring og geometrisk utforming av veg og jernbane
 • har kunnskap om vurdering av konsekvenser av veg- og jernbaneutbygging
 • har grunnleggende kunnskap om trafikkavvikling langs vegstrekninger
 • har grunnleggende kunnskap om trafikkavvikling på jernbane
 • har grunnleggende kunnskap om trafikkavvikling i vegkryss

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge enkle veg- og jernbaneprosjekter ved hjelp av dataverktøy
 • kan anvende vegnormalen N100 til beregning av vegers linjeføring
 • kan anvende Bane NORs tekniske regelverk for valg av dimensjonerende parametere til beregning av jernbanens linjeføring
 • kan gjennomføre trafikktellinger i vegkryss

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan foreta valg av riktige analysemetoder i forbindelse med veg- og jernbaneprosjektering
 • forstår dataflyten mellom ulike nivåer i planleggingsprosessen
 • kan utforme både en veg- og en jernbanestrekning
 • kan vurdere avvikling og kapasitet både langs strekninger og i vegkryss

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, labundervisning, prosjektarbeid, samt individuelt arbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk labundervisning i NovaPoint.
 • 2 av 3 obligatoriske innleveringer innen vegplanlegging.
 • Obligatorisk øving innen trafikktelling.
 • 3 av 4 obligatoriske øvinger innen trafikkteknikk.
 • Obligatorisk prosjektoppgave

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler som ligger vedlagt eksamensoppgaven, skrive- og tegnesaker, og håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor, ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneansvarlig

Daniel Bjerkan

Emneoverlapp

Emnet Samferdsel overlapper 7,5 studiepoeng med BYTS2601.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.