EPN

BYGG2100 Programmering og statistikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Programming and statistics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir en innføring i programmering og statistikk.

Programmering tar sikte på å gi studenten en innføring i programmering i Python. Studentene får en innføring i programstruktur og uttrykk, variabler, tekster, operatorer, funksjoner, arrayer, bruk av løkker.

Statistikk gir sammen med de andre realfagene det fundamentale grunnlaget for ingeniørfagene. Emnet skal gi studenten forståelse for statistiske og sannsynlighetsteoretiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder med sikte på anvendelser innen eget fagfelt og ingeniørfag generelt.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • forstår problemløsning ved hjelp av programmering
 • kjenner til innebygd funksjonalitet i Python
 • har grunnleggende kjennskap til programmering med bruk av datastrukturer, funksjoner, og vektoriserte beregninger
 • kan gjøre rede for sentrale begreper innen mengdelære, sannsynlighetsteori, parameterestimering, hypotesetestingsteori og modellvalg
 • kan gjøre rede for sannsynlighetsfordelingene normal, binomisk, Poisson og eksponensial og typiske problemstillinger hvor de kan anvendes

Ferdigheter

Studenten kan:

 • skrive programmer for å løse gitte problemstillinger
 • dele opp et større problem i flytdiagrammer
 • lage løsninger for virkelige problemer på en datamaskin med brukerinteraksjon, plot, animasjoner og lagring/lesing av data
 • finne og rette feil i egne programmer samt være i stand til å sette seg inn i andres kildekode.
 • dra nytte av eksterne biblioteker i egen kildekode
 • anvende statistiske prinsipper og begreper fra eget fagfelt
 • utføre grunnleggende sannsynlighetsregning og parameterestimering
 • sette opp konfidensintervaller og utføre hypotesetester for normalfordelte og binomisk fordelte data
 • utføre enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • bruke Python til å løse relevante problemstillinger innen sitt fagfelt
 • tilegne seg og ta i bruk ny programmeringskunnskap
 • benytte statistiske tenkemåter på ingeniørproblemstillinger og formidler disse skriftlig og muntlig
 • løse ingeniørproblemstillinger ved sannsynlighetsregning, statistisk forsøksplanlegging, datainnsamling og analyse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 3 av 4 obligatoriske øvinger må være godkjent

Vurdering og eksamen

Del 1 Mappevurdering med følgende mappekrav, som teller 50 prosent

 • 3 individuelle lærings-/refleksjonsnotat.
 • 2 individuelle innleveringsoppgaver, skriftlig eller anvendelse av programvare. Ca. 3 timer hver.

Del 2 Individuell skriftlig eksamen på 3 timer, som teller 50 prosent.

Eksamensresultat kan påklages.

Begge eksamensdeler må være vurdert til karakter bestått/E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Alle

Del 2: Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneoverlapp

BEPE1700: 5stp

BYPE2200: 5stp