EPN-V2

BVV3040 Barn med to hjem – barnevernets rolle i komplekse samværssaker, valgemne Emneplan

Engelsk emnenavn
Children with two homes - the role of the child welfare in complex social matters
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet bygger på tverrfaglige perspektiver; juss, psykologi og barnevernsfaglig kunnskap. Emnet omhandler problemstillinger knyttet til barnevernstjenestens profesjonsutøvelse i gråsonen mellom barnevernloven og barneloven. Emnet bygger videre på tidligere emner knyttet til juridisk metode/rettskildelære, barnerett og barnevern, og går dypere inn i disse. Emnet omhandler foreldrekonfliktsaker, det vil si saker med bekymring for barnets omsorgssituasjon, der bekymringen også er relatert til foreldres pågående konflikt om barnets bosted, foreldreansvar og samvær etter et samlivsbrudd. Dette er saker som ligger i et organisatorisk grenseland mellom barnevernet, familievernet, politiet og domstolene. Sakene kan dreie seg om bekymring for vold, overgrep eller annen omsorgssvikt hos en eller begge foreldrene, vedvarende høyt konfliktnivå, rusmisbruk eller andre forhold som påvirker barnets helse og utvikling

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2.studieår av bachelorstudium i barnevern eller sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om hvilke utfordringer og dilemmaer som ansatte i barneverntjenesten kan møte i arbeid med foreldrekonfliktsaker
 • har bred kunnskap om barneverntjenestens juridiske handlingsrom i slike saker
 • har bred kunnskap om barnets rett til å delta og bli hørt i egen sak
 • har bred kunnskap om barnevernets samarbeidspartnere og deres rolle og oppgaver i foreldrekonfliktsaker
 • har bred kunnskap om reglene for samarbeid: taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt
 • har kunnskap om hvordan pågående foreldrekonflikter, vold og annen omsorgssvikt kan virke inn på barns helse og utvikling
 • har kunnskap om foreldreskap på tvers av to hjem, herunder hvilken betydning voldserfaringer kan ha ved samlivsbrudd

​​​​​​​Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende juridisk metode for å avklare barnevernstjenestens rettslige handlingsrom i foreldrekonfliktsaker
 • kan anvende relevant kunnskap for å analysere barnets omsorgssituasjon, og drøfte barnevernstjenestens muligheter for å bistå barnet og foreldrene i alle faser av barnevernssaken
 • kan anvende kunnskap om barnets rett til å bli hørt i foreldrekonfliktsaker
 • kan veilede foreldre og barn om barnevernstjenestens og andre etaters ansvar og oppgaver, samt barnelovens regler om bosted, samvær og foreldreansvar
 • kan anvende regelverket om samarbeid med andre tjenester og instanser
 • kan reflektere over konfliktbegrepet og konfliktløsning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere ut fra et flerfaglig ståsted for å sikre barn og foreldre god bistand i gråsonen mellom barnevernsloven og barneloven.
 • kan reflektere etisk, og kritisk, over barnevernstjenestens og andre instansers definisjonsmakt

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i dette emnet vil bestå av forelesninger og seminarundervisning, samt selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen med en tidsramme på ca. 25 minutter.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Offentlige godkjente lovsamlinger, med innarbeidede henvisninger etter nærmere retningslinjer, er tillatt å ha med seg til eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.