EPN-V2

BVV3030 Sosialfaglig forskning og vitenskapelige perspektiver, valgemne Emneplan

Engelsk emnenavn
Social science research and scientific perspectives
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir teoretisk og praktisk innsikt i forskningsmetoder for sosialfagene. I emnet skal studentene oppøve evne til å lese og forstå formidling av forskningsresultater, samt erverve seg ferdigheter i å designe en enkel forskningsundersøkelse.

Hovedfokus vil være på kvalitative metoder, dybdeintervju og observasjon. Det gis også innblikk i enkle kvantitative metoder, som utforming av spørreundersøkelse. Emnet vektlegger drøfting av forskningens relevans for praksis.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2.studieår av bachelorstudium i barnevern eller sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

· har kunnskap om hvordan samfunnsvitenskapelige metoder benyttes i utvikling av fagkunnskap i sosialfagene

· har kunnskap om ulike ledd i en forskningsprosess

· har kunnskap om forskningsetikk og maktforhold i sosialfaglig forskningsarbeid

Ferdigheter

Studenten

· kan utarbeide en enkel forskningsskisse

· kan benytte bibliotekets databaser for å innhente relevant faglitteratur for å belyse et faglig tema

· kan gjøre rede for et avgrenset prosjektarbeid både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Studenten

· kan analysere en forskningstekst og gjenkjenne metodiske styrker og svakheter ved denne

· kan reflektere over forholdet mellom kunnskap og makt i sosialfaglig arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Klasseromsundervisningen vektlegger praktisk forståelse av hvordan kunnskap dannes og presenteres, gjennom egnede øvelser og granskning av forskningstekster.

I tillegg til klasseromsundervisning, legges det opp til at studentene selv utarbeider et lite undersøkelsesprosjekt omkring et aktuelt sosialfaglig tema. Prosessen med å utforme en prosjektskisse foregår underveis og parallelt med undervisningen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen er individuell og består av innlevering av prosjektskissen som er utformet i løpet av emnet. Denne skal leveres i form av en poster.

Posteren skal presenteres muntlig for sensorer og medstudenter i et felles fagseminar. Det vil foreligge en mal for posterpresentasjon.

Karakter settes etter en samlet vurdering av skriftlig og muntlig presentasjon av undersøkelsen.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

En student kan, ved ikke bestått, levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.