Emneplan forBVUH1020 Sosialpedagogisk yrkespraksis

Innledning

I dette emnet skal studentene forberede og gjennomføre veiledet yrkespraksis og delta i det tverrfaglige undervisningsopplegget INTER1100.

1.1 «Den samme ungen - ulike arenaer» (INTER 1100)

Tema det arbeides med er velferdsstaten som ramme om jenter og gutters utvikling, læring og oppvekst i et samfunn preget av kulturelt og sosialt mangfold, barn/unges hverdagsliv og sosiale deltakelse, barn/unges rettigheter samt utforskende samtaler og observasjoner med barn/unge.

Se INTERACTs hjemmeside for mer utfyllende beskrivelse av innholdet i INTER1100; https://interact.hioa.no/

1.2 Sosialpedagogisk yrkespraksis

Emnet inneholder en undervisningsdel med teoretiske tema og en veiledet yrkespraksis innen sosialpedagogisk arbeid med barn, unge og deres familier. Forebyggende arbeidsfelt inngår i dette.

I undervisningsdelen utvikles sentrale temaer fra 1A videre, og innrettes mer direkte mot sosialpedagogisk arbeid med barn og unge innenfor relevante samfunnsinstitusjoner. Det legges vekt på at undervisningen skal bidra til at studentene er forberedt til praksisperioden. Barns medvirkning og deltakelse, og oppvekst i et flerkulturelt samfunn, står sentralt. Yrkesetiske og juridiske rammer for arbeid med barn og unge er viktige tema.

Det arrangeres et seminar i profesjonelle samtaler.

Forkunnskapskrav

Eksamen i emnet BVUH 1010, Oppvekst og utvikling i et sosialpedagogisk perspektiv, må være bestått.

Læringsutbytte

1.1 «Den samme ungen - ulike arenaer» (INTER 1100)

Kunnskap

Studenten har

 • en generell forståelse av barndom og av barn og unges oppvekstprosesser i et samfunn preget av sosialt og kulturelt mangfold

Ferdigheter

Studenten kan

 • utforske jenter og gutters hverdagsliv og deres subjektive forståelse av dette  

Generell kompetanse

Studenten har

 • en begynnende forståelse av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres

1.2 Sosialpedagogisk yrkespraksis

Kunnskaper

Etter gjennomført emnet skal studenten

 • ha kunnskap om betydningen av barn og unges medvirkning og rett til å bli hørt
 • kjenne til barns rettigheter i skole, barnehage og helselovgivning
 • ha kunnskap om barns oppvekst og utvikling i et flerkulturelt samfunn
 • ha kunnskap om samtaler med barn, unge og familier i en profesjonell sammenheng
 • ha kunnskap om sosialpedagogisk arbeid og miljøterapi for arbeid med barn og unge på ulike arenaer
 • ha kunnskap om ulike forvaltningsnivåer i barnevernet, og ulike etaters ansvar og mandat
 • ha kunnskap om alminnelige og spesielle saksbehandlingsregler i forvaltningen
 • ha bred kunnskap om rettsreglene for taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett knyttet til praksisfeltet
 • ha kunnskap om tverrfaglig samarbeid mellom etater som har ansvar i barn og unges oppvekst med vekt på barnehage, skole og barnevern
 • ha god kjennskap til yrkesetikk og yrkesetiske retningslinjer for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • ha teoretisk forståelse av refleksjonsbegrepet og betydningen av å reflektere i utøvelse av profesjonelt arbeid
 • ha kunnskap om hvordan lek og kreative aktiviteter kan bidra i barns vekst og utvikling

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • anvende individuell veiledning i praksis som et ledd i profesjonell utvikling
 • reflektere over faglig handling i praksisutøvelsen
 • anvende en systematisk arbeidsmodell hvor planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidsoppgaver inngår
 • anvende kunnskap om tilrettelegging av lek og kreative aktiviteter med barn, unge og foresatte
 • anvende faglig kunnskap for å delta i samtaler med barn, unge og foresatte
 • utvikle ulike former for samarbeid mellom profesjoner/etater som har ansvar i barn og unges oppvekst med vekt på barnehage, skole og barnevern
 • være fortrolig med bruken av noen sentrale vitenskapsteoretiske kunnskapsforståelser
 • anvende kunnskap om regelverk, taushetsplikt og rettslige grenser i praksisfeltet
 • anvende relevant regelverk
 • skille mellom alminnelige og spesielle saksbehandlingsregler

Generell kompetanse

Studenten skal

 • ha innsikt i relevante barnevernfaglige og yrkesetiske problemstillinger
 • kjenne til hvordan sosialpedagogiske arbeid kan utvikles i ulike yrkesfelt
 • beherske ulike formidlingsformer som gir innsikt og kunnskap om egne praksiserfaringer og kunne reflektere kritisk sammen med medstudenter og lærere om erfaringene

Arbeids- og undervisningsformer

1.1 «Den samme ungen - ulike arenaer» (INTER 1100)

I INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer», inngår to seminardager, samtale- og observasjonsoppgaver knyttet til tverrprofesjonelt gruppearbeid.

 

1.2 Sosialpedagogisk yrkespraksis

Arbeidsmåtene i undervisningsdelen veksler mellom forelesninger og gruppearbeid i flere fag. Det er eget seminar i profesjonelle samtaler.

Studentene må avgi en erklæring om at de er gjort kjent med ulike taushetspliktbestemmelser som gjelder personopplysninger de måtte bli kjent med gjennom utdanning og praksis.

I praksisdelen skal studentene ut i relevant yrkespraksis. Læring i praksis under obligatorisk veiledning er sentralt i dette emnet. I forbindelse med praksis arrangeres det også seminarer med forelesninger/gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

1.1 «Den samme ungen - ulike arenaer» (INTER 1100)

Obligatorisk undervisning

Se informasjon under arbeidskrav

Arbeidskrav

 • Deltakelse på introduksjonsseminar over to dager i begynnelsen av semesteret
 • Individuelt gjennomført observasjon av eller samtale med et barn eller en ungdom
 • Gruppearbeid tilknyttet INTER1100

 

1.2 Sosialpedagogisk yrkespraksis

Obligatorisk undervisning

Seminaret Profesjonelle samtaler er obligatorisk.

Praksis er obligatorisk og må godkjennes etter reglement for praksis, se innledningen under praksis.

Praksisseminarene er obligatorisk.

Det er krav til 80 prosent nærvær i de fag/emner som har obligatorisk undervisning.

Ved fravær utover 20 prosent gis et omfattende alternativt arbeidskrav som kompensasjon for fraværet.

Ved fravær over 40 prosent mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen.

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal i samråd med veileder på praksisstedet utvikle sin egen læringsplan (læringsmål) for praksis. Planen skal leveres til kontaktlærer.

Vurdering og eksamen

Emnet 1B avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke. 

En eventuell ny og utsatt eksamen blir arrangert i slutten av semesteret eller i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så sant kilder oppgis.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Sensorordning

 Det benyttes en intern og en ekstern sensor på hver besvarelse

Om emnet

Engelsk emnenavn
Social Pedagogy Practice
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnevern
Omfang
20 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnevern
Emnehistorikk