EPN-V2

BV3100 Praksisstudier - Profesjonsutøvelse og kritisk refleksjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional practice – Professional work and critical reflection
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
20 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter veiledet yrkespraksis på en arbeidsplass der studenten får erfaring med arbeid som er barnevernfaglig relevant. Emnet omfatter også et praksisforberedende og praksisoppsummerende seminar. I løpet av praksisperioden skal studentene få erfaring som fremmer integrering av teori og praksis, faglig progresjon og personlig utvikling. Studentene skal under veiledning få trening i kritisk og etisk refleksjon samt praktiske ferdigheter.

Yrkespraksis er ulønnet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2. studieår av bachelorstudium i barnevern.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan de ulike praksisplassene er organisert og hvilket mandat som styrer virksomhetene, herunder ulike aktører og forvaltningsnivåers oppgaver
 • har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • har bred kunnskap om gjeldende lovverk med relevans for praksisstedet
 • har bred kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge for barns og foreldres medvirkning, og hvordan dette gjøres på praksisstedet
 • har kunnskap om og kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk
 • har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemmaer og problemstillinger som er særlig relevante på praksisstedet
 • har kjennskap til tjenesteutvikling og innovasjonsprosesser ved praksisstedet

Ferdigheter

Studenten

 • kan forberede, gjennomføre og evaluere samtaler og samarbeid med barn og deres familier
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak i samarbeid med barn og/eller foreldre (avhengig av praksissted) med utgangspunkt i barnets beste
 • kan samhandle på tvers av profesjoner og arbeidsfelt
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barn og familier innenfor miljøterapeutisk og annet barnevernfaglig arbeid
 • kan dokumentere egen læringsprosess
 • kan mestre skriftlige sjangere i bruk på praksisstedet
 • kan anvende erfaringer og kunnskap til å reflektere kritisk og etisk over egen og tjenestens praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om og erfaring i å undersøke, tilrettelegge og gjennomføre barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte, herunder også kompetanse i å analysere og evaluere arbeidet
 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig
 • har kunnskap om og evne til å ivareta barn og familiers rettigheter
 • har kunnskap som bidrar til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold
 • har innsikt i og evne til å identifisere etiske dilemmaer og begrunne faglige og etiske valg
 • kan reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og delta i faglige diskusjoner
 • har kunnskap om og evne til å delta og nyttiggjøre seg av veiledning
 • kan reflektere over hvordan egne livserfaringer og verdier kan utfordres i møte med andres perspektiver, posisjoner og kulturelle bakgrunn
 • evner å møte barn og deres familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet baserer seg på tilrettelagt praksis der studentene selv må engasjere seg, samarbeide og reflektere over egne og andres erfaringer. Studentene får tildelt en veileder på praksisstedet og får individuell veiledning en gang i uken. På noen praksissteder har studentene også gruppeveiledning som delvis erstatter den individuelle veiledningen. Studentene får oppfølging av kontaktlærer fra utdanningen i løpet av praksisperioden. Det arrangeres en praksisforberedende samling på universitetet før praksis og et praksisverksted i etterkant av praksis. Disse samlingene består av forelesninger kombinert med gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er fire arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter i dette emnet:

1) Tilstedeværelse i førpraksisseminar

2) Lage egne læringsmål

3) Egenevaluering av praksis

4) Godkjent praksisperiode

Fravær godtas bare i forbindelse med sykdom og/eller permisjoner innvilget av universitetet. Fraværsgrensen er maksimalt 20 %, se reglement for praksis. Tilstedeværelse i praksis skal dokumenteres av veileder.

Fastsetting av arbeidstid tar utgangspunkt i den arbeidstid som er gjeldende innenfor det aktuelle arbeidssted.

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved fravær over 20 % gis et arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen.

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen.

Arbeidskrav/-ene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell praksisoppgave på 8-10 sider som studentene arbeider med under praksisperioden. Oppgaven leveres ut ved praksisstart og den skal leveres inn kort tid før praksis avsluttes.

Vedlagt praksisoppgaven skal det ligge en oversikt over selvvalgt pensum som omfatter 300 sider. Nærmere opplysninger om kriteriene for selvvalgt pensum gis i praksisforberedende seminar.

Kandidater som ikke består praksisoppgaven kan levere omarbeidet versjon til ny eksamen èn gang. Kandidater som stryker to ganger må levere ny problemstilling.

En eventuell ny og utsatt eksamen blir arrangert påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.